Календарь событий

28 октября 2021

ДзыхьмыщI Анзор: Къуажэдэсхэр къыскъуэтмэ, сыт хуэдэ Iуэхуми дыпэлъэщынущ

Къат Теувэж: «Махуэм сурэт сощI, жэщым роман сотх»

УФ-м и цIыхубэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм, Журналистхэм, ТхакIуэхэм я союзхэм хэт Къат Теувэж Урысейми япэрей Союзми фIыуэ къыщацIыху, абы и цIэр щащIэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми Европэм и къэралхэми.  СурэтыщI зэчиифIэм и творчествэм нэхъыбэу къыщыгъэлъэгъуар XX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм и кIэуххэм, XXI и пэщIэдзэхэм Урысей щэнхабзэм зэрызиужьарщ. Апхуэдэуи IэщIагъэлIым и IэдакъэщIэкIхэр теухуащ къыщалъхуа щIыналъэм, къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэм, хабзэм, щэнхабзэм.

Медаль зэмылIэужьыгъуи 6

Старэ Оскол къалэм дэт Невский Александр и цIэр зезыхьэ спортым и уардэунэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Динамо» физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гуп 16-м я саугъэтхэмрэ Урысей Федерацэм и зэхьэзэхуэм кIуэнымкIэ Iэмалымрэ щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 26-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 21-рэ мыхъу спортсмен 300-м щIигъу.
ЗэIущIэ гуащIэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа спортсменхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 6 къыщахьащ.

Тхыдэм зэпищIа лъэпкъхэр

Босфор и азие лъэныкъуэмкIэ, Истамбыл километр 20 хуэдизкIэ пэжыжьэу, Польшэм и Iыхьэ цIыкIуу Тыркум щыIэщ Полонезкёй жылэ мыиныр. Къалэшхуэм и Iэгъуэблагъэм щыIэ мэзышхуэм, БелградкIэ зэджэм, хэту аращ къуажэр. Псы къыщIэжыпIэхэр, щиху лъагэхэр, пальмэ зэмылIэужьыгъуэхэр, жыгейхэр, бзиихухэр зэрыщыкуэдым игъэдахэ къудейкъым, атIэ хьэуа къабзэмрэ щIыуэпс гуакIуэмрэ гур щыз ящI.

Пшынауэ Iэзэ хъуну и хъуапсапIэщ

Джэдмышх Дамир УхуэныгъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр колледжым программист IэщIагъэм щыхуоджэ. Пшынэ еуэным, спортым дехьэх. ЩыцIыкIум телевизорым пшынауэхэр къыщигъэлъагъуэм деж, Дамир и гукъыдэжым зиIэтт, къытехьэрти къафэрт, уэрэд жаIэмэ, ядежьурт. Абы  гу лъызыта и адэ-анэм ар макъамэ школым ягъэкIуащ. Илъэси 9-м щегъэжьауэ Налшык щыIэ макъамэ школ №2-м щеджащ. Адыгэ пшынэм, макъамэ литературэм, фортопьянэм, оркестрым зэрыхэтым хурагъэджащ.

А гъуазджэр къэзыгъэсэбэпыф куэд щыIэкъым

    ЦIыхум и хьэл-щэн хъунумрэ и къекIуэкIыкIэнумрэ абы фIащ цIэм епхауэ жызыIэ щыIэщ. Абы тепщIыхьмэ, зи гугъу тщIыну щIалэр езыр гъукIэрэ пщым и къуэу, щауэ къекIурэ мамырыгъэр и гуращэу ди нэгу къыщIоувэ. Ар ГъукIэпщокъуэ Щауэмирщ.
    Адыгейм щыщ сурэтыщIыр щIыпIэ куэдым къыщацIыху. ГъукIэпщокъуэм зригъэхъулIащ сурэтыщI гъуазджэм и IэмалыщIэ - Sand art (пшахъуэ графикэ) зи фIэщыгъэр. ПшахъуэкIэ абджыпсым абы трищIыхь сурэтхэм гъащIэ псо къуагъэлъэгъуф. Къыхэгъэщыпхъэщ а гъуазджэр нэсу къэзыгъэсэбэпыф куэд зэрыщымыIэр.

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 28
Махуэку

Анимацэм и дунейпсо махуэщ
УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я дзэ авиацэм и махуэщ
Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ анэшхуэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я махуэр
1900 гъэм
къалъхуащ къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи и классик ЩоджэнцIыкIу Алий.
1952 гъэм къалъхуащ юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Мысрокъуэ Замир.