Календарь событий

01 ноября 2021

ЕтIуанэ гуп увыпIэр зыIэрагъэхьэ

Грознэ къалэм щекIуэкIащ «Динамо» зэгухьэныгъэм и Совет нэхъыщхьэм IэпщэрызауэмкIэ и щхьэзакъуэ-гуп урысейпсо чемпионат. Зэхьэзэхуэм хэтащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмен 200-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ МВД-м и спортсменхэм зэфIэкI лъагэхэр къагъэлъэгъуащ икIи етIуанэ гуп увыпIэр зыIэрагъэхьащ.

Политик цIэрыIуэм и щIыхькIэ

Бахъсэн муниципальнэ районым и стадион нэхъыщхьэм щызэхэтащ 2005 - 2006 гъэхэм къалъхуахэм футболымкIэ я зэхьэзэхуэ. Ар хухахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 80 щрикъум.

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 1,

блыщхьэ

♦Урысей Федерацэм и Суд Приставхэм я махуэщ

♦Урысейм менеджерым и махуэр щагъэлъапIэ

♦1857 гъэм Урысейм япэ пощт маркыр къыщыдагъэкIащ.

♦1922 гъэм Налшык парт школ къыщызэIуахащ.

♦1936 гъэм Налшык Урыс къэрал драмэ театр къыщызэIуахащ.

♦1917 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Ленин саугъэтым, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын.

Фэилъхьэгъуэхэр щыгъуэтыгъуейм

Шурдым Миланэ зэрысабийрэ творчествэм пыщIащ: сурэт щIын жыпIэми, тхыпхъэщIыпхъэхэр хэдыкIынрами. Къапщтэмэ, ар анэм и лъагъуэщ зрикIуэр. Шурдым (Къанкъул) Лейлэ езыр дэрбзэрщ, и ныбжьыр илъэсипщI щыхъуам къыщыщIэдзауэ мадэ, хедыкI.

И Iэпэм дыщэ къыпощ

Хамэ къэралхэм узыщрихьэлIэ адыгэ цIыху гу къабзэхэм, псэ хьэлэлхэм, зи адыгагъэр зыхъумэхэм уахуэза нэужь, уи гур хэмыхъуэнкIэ Iэмал иIэкъым. И дуней тетыкIэкIэ, и IэщIагъэм зэригъэдахэмкIэ дигу дыхьахэм ящыщщ Истамбыл щыпсэу Хьэткъуэ Гюльназ.

Зэлъэбжьэгъу бзэхэм я деж

Бзэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Къумахуэ Мухьэдин и тхылъ купщIафIэу «Очерки общего и Кавказского языкознания» зыфIищам щыхьэт зэрыщытехъуэу, адыгэ-убых-абхъаз бзэхэм щIыуэпсым ехьэлIауэ щызэпэджэжу хэт псалъэхэм ящыщ зыбжанэ мыбдежым къыщытхьынщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Чипчиковэ ФатIимэ Къэзахъстан и пхъур Налшык район судым и суд участкэ №10-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «и» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Чипчиковэ ФатIимэ Къэзахъстан и пхъур Налшык район судым и суд участкэ №10-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум пIалъэ пыухыкIа имыIэу гъэувын.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Хутуев Ислъам Тыныбэч и къуэр Iуащхьэмахуэ район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «и» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Хутуев Ислъам Тыныбэч и къуэр Iащхьэмахуэ район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум пIалъэ пыухыкIа имыIэу гъэувын.

ЦIыху насыпыфIэм и гъащIэ гъуэгу

Нобэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхуну ди мурад Щауэ Тимур усакIуэу зыкъимылъытэжу жеIэ, Урысейм къызэрыщацIыхур зытегъэпсам техуэ и уэрэд шэрыуэхэмкIэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Улбаш Аскэр и Хьэбыж и къуэр Лэскэн район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «и» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Улбаш Аскэр Хьэбыж и къуэр Лэскэн район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум пIалъэ пыухыкIа имыIэу гъэувын.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Кулеш Еленэ Юрэ и пхъур Прохладнэ район судым и суд участкэ №5-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «и» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Кулеш Еленэ Юрэ и пхъур Прохладнэ район судым и суд участкэ №5-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум пIалъэ пыухыкIа имыIэу гъэувын.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Журт Роберт Биберд и къуэр Налшык район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «и» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1.  Журт Роберт Биберд и къуэр Налшык район судым и суд участкэ №1-м и зэзыгъэкIуж судыщIэ къулыкъум пIалъэ пыухыкIа имыIэу гъэувын.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Архив лэжьыгъэмкIэ законодательствэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм зэрыщагъэзащIэм хуэгъэза щIыналъэ къэрал къэпщытэныгъэм (кIэлъыплъыныгъэм) теухуа Положенэр къэщтэным и IуэхукIэ

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м               Налшык къалэ          №200-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунейр щыхъумэныр, щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр щызэтегъэувэжыныр икIи къыщыгъэсэбэпыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м                      Налшык къалэ                          №199-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI: