Календарь событий

04 ноября 2021

Ди лъахэгъущ дунейпсо чемпионыр

Сербием и къалащхьэ Белград щекIуэкIащ «грэпплинг» спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпионат. Саугъэтхэм щIэ­бэнащ къэрал 24-м икIа спортсмен лъэщхэр. 

Адыгэ щIалэм къэпщытакIуэхэр къыдехьэх

Япэ урысейпсо къэрал телеканалым и «Голос» шоум и утыкум гукъинэжу зыкъыщигъэлъэгъуащ Адыгэ Республикэм щыщ уэрэджыIакIуэ Тлъыней Алий. Ар я гъэ­сэнщ Бериашвили Этерирэ Долинэ Ларисэрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
ЕхъулIэныгъэшхуэхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и ЩIыхь тхылъыр етын

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 4, махуэку

Урысейм щагъэлъапIэ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр
1742 гъэм Черкасский Алексей (адыгэпщ) дунейм ехыжащ.
1942 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Думэн Хьэсэн.

*Дыгъэр къыщIэкIынущ сыхьэти 6-рэ дакъикъэ 44-м, къухьэжынущ сыхьэт 16-рэ дакъикъэ 53-м.
*Махуэм и кIыхьагъщ сыхьэти 10-рэ дакъикъи 9-рэ.