Календарь событий

05 ноября 2021

Адэжь хэкум къыхуопабгъэ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыщ ди лъэпкъэгъу щIалэ ­Чэгъэду Биберт мазитI хъуауэ и хэкум къэкIуэжауэ щопсэу, щолажьэ.

Фестивалхэм я фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 31-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр - илъэси 100» еханэ урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар.

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 5, мэрем

♦Урысейм Дзэ тIасхъэщIэхым и махуэр щагъэлъапIэ
♦1867 гъэм
къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, полковник, I9I0-I9I7 гъэхэм Налшык округым и унафэщIу щыта Къылышбий СулътIанбэч.
♦1942 гъэм къалъхуащ сурэтыщI-график Къып Мухьэмэд.
♦1947 гъэм къалъхуащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Истамбыл щыIэ Адыгэ Бзылъхугъэ Хасэм и гуащэ Шурдым Гюнсел.