Календарь событий

08 ноября 2021

Пщым и шыхэпщыр жыпIэн, пщым и фияпщэр жыпIэн…

Адыгэбзэм щыщщ

 

Уафэмрэ ЩIылъэмрэ щызэIущIэр джэгурщ

ЦIыху куэд зыхэт махуэщI (тхьэлъэIу) лIэужьыгъуэщ. Джэгум хохьэ къафэ, удж, уэрэд, шыгъажэ, зэпеуэ зэхуэмыдэхэр, нэгъуэщIхэри. Джэгу лIэужьыгъуэу хъуар къанэ щымыIэу къежьащ тхьэхэр зэрагъэлъапIэ Iэмалу, тхьэлъэIухэм я зы Iыхьэу. АбыкIэ щыхьэт наIуэу щытщ, псалъэм папщIэ, Щыблэуджыр, тхьэгъэлъапIэ джэгухэр (Тхьэшхуэуджыр), нэгъуэщIхэри. Мыпхуэдэ джэгу лIэужьыгъуэхэм пшыналъэри, уджри, къафэри, хъуэхъури, лъэIури зэщIэту къакIуэ хабзэт. А псоми къалэну яIэр зыщ: тхьэр яIэту фIы зыхурагъэщIэну аращ.

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 8, блыщхьэ

♦КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ.
♦Радиологием и дунейпсо махуэщ
♦Пианистым и дунейпсо махуэщ
♦1914 гъэм
къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Жыгун Тимэ. 
♦1924 гъэм къалъхуащ педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шорэ Ибрэхьим.

Спортсмен цIэрыIуэм и фэеплъу

Краснодар щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Адыгэ «вагъуэщIэ»

Иорданием и къалащхьэ Амман къыщалъхуа ди лъэпкъэгъу пщащэ БищIо Иман оперэ, классикэ уэрэдхэр Iэзэу утыку къизыхьэ вагъуэщIэщ. Пщащэ зэчиифIэр Кавказ зауэжьым и лъэхъэнэм хэкум ирахуауэ щыта адыгэхэм я щIэблэщ уэрэджыIакIуэм и адэ Янал, и анэ Мэг Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыщщ, инджылыз бзылъхугъэщ. Иман дэлъхуитI иIэщ: Ехьярэ Iэдэмрэ. 

Зэкъуэтыныгъэм и къару лъэщ

ЩIыпIэ телъыджэ куэд иIэщ мы ЩIы хъурейм, абыхэм нэхърэ нэхъ телъыджэжщ абы щыпсэу цIыхухэр. 

Щхьэ щIэлъэныкъуэр зэрагуэшым теухуауэ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэхэм пыщIэныгъэшхуэ хуаIэу щытащ кърым тэтэрхэм. А зэпыщIэныгъэхэр зэи фIы и лъэныкъуэкIэ шэщIауэ екIуэкIыу щытакъым. Кърым хъанхэм адыгэщIыр я блыгу щIагъэувэну сыт щыгъуи пылът, ар хуитыныгъэр зи гъащIэ къуэпс адыгэхэм ядэртэкъым. Абы лъыгъажэ зауэ Iэджи къикIыурэ лIэщIыгъуэ куэд екIуэкIащ.