Календарь событий

14 ноября 2021

Тыгъэм я нэхъ лъапIэр!

Хы ФIыцIэ Iуфэм Iус Агуий-Шапсыгъ адыгэ къуажэм и  «Шууей Хасэ» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ зэхуаку къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы «Шууей Хасэм» 2021 гъэм къызэригъэпэща Iуэхухэр, зыхунэсакъе­хъулIахэр къыщапщытэжащ, дызыхуэкIуэ илъэсы-щIэм я ­мурадхэр щагъэбелджылащ.

ГъащIэр зыгъэдахэр IуэхущIафэщ

Мулай  Алихъан:

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу илъэс куэдкIэ щыта, иужьрей илъэс 30-м «Шэ-джэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ уна­фэщI Мулай Алихъан щэкIуэгъуэм и 13-м и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Нэр дахьэхрэ псэр яхьэхуу

СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зе­зыхьэм иджыблагъэ къыщы-зэIуахащ  КъБР-м  и цIыхубэ  сурэтыщI Гуданаев Борис и гъэлъэ­гъуэныгъэ.   Абы  и Iэ­­дакъэ­щIэкIхэр утыку кърахьэ­ным щхьэусыгъуэ хуэхъуар Iуэху дахэщ - и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуарщ.