Календарь событий

16 ноября 2021

ХьэпащIэ Заудин: Нобэ дызэлъэпауэр пщэдей къытхуэщтэжынукъым

КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкэ унафэщI, пшынауэ цIэрыIуэ ХьэпащIэ Заудин и ныбжьыр мы гъэм илъэс  65-рэ ирикъуащ.

Пушкин и тхыгъэеджэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм  иджыблагъэ щекIуэкIащ «Пушкин и тхыгъэеджэ» Iуэху дахэр. Ар егъэщIылIауэ щытащ   Пушкин теухуауэ  а  музейм къыщызэрагъэпэща  гъэлъэгъуэныгъэм.
     «Пушкин и тхыгъэеджэм» хэтащ «Свеча» литературэ  клубым   щыщ  ныбжьыщIэхэмрэ «ДыгъафIэ къалэм»  щеджэхэмрэ.
    Музей бжэIупэм щызэхуэсат   тхакIуэм  и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъу къалэдэсхэр. Абдеж  кърихьэлIа    дэтхэнэми  Пушкин и   усэхэм  щыщ къеджэну  Iэмал иратащ. Урыс усыгъэм и классикыр  урысыбзэкIэ, адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ      «къагъэпсэлъащ» а махуэм.

Аствацатурян Эммэ адыгэ Iэщэм топсэлъыхь

Пасэрей  Iэщэр къызыфIэIуэху  цIыхухэм   зэхамыхыпIэ  иIэкъым  Аствацатурян  Эммэ  и  цIэр.  Мэзкуу   дэт   Къэрал  тхыдэ  музейм  епхауэ  зи  гъащ1эр  зыхьа   бзылъхугъэр  Кавказ  Ищхъэрэми  мызэ-мытIэу  къэкIуауэ  щытащ,  хъыбар  щхьэпэ  куэди  ди   щIыналъэм теухуауэ къызэринэкIащ.

И лэжьэкIэм къыхуихьащ а пщIэр

 ЦIэрыIуэхэр

И IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ яхэлъщ

Хьэнцэ Албэч Аруан (Мысостей) къуажэм къыщыхъуащ, щопсэу. Дизайным хуеджащ, сурэт щIыным дехьэх, футболыр и псэм хэлъщ. Зызрипщытым щIэщыгъуагъ хелъхьэ. Албэч адыгэу дунейм къызэрытехьам ирогушхуэ – абы и нэщэнэхэр и лэжьыгъэхэм щыдолъагъу.
Топыр щIым нэзмыгъэсу…

Лъэхъэнэхэм хоплъэжри, къегъэзэж…

ТхылъыщIэ

НэхъыфIхэм ящыщщ

 

  Хьэ­цым Лианэ зэрысабийрэ дохутыр хъуну щIэхъуэпсырт.  Иджыпсту абы а цIэр зэрихьэ  къу­дей­къым, атIэ а IэщIагъэм щынэхъыфIхэм хабжэ.

 Лианэ ЭндокринологиемкIэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэщ, Алмазов В. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт  самаджэщым  эндокринологыу щыIэщ. И лэжьыгъэм къищынэмыщIауэ,  дунейпсо конференц зэмылIэужьыгъуэхэм хэ­тащ пщащэр. 

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Зэхудэчыхыныгъэм и дунейпсо махуэщ

Проект зыщIым и урысейпсо махуэщ

Таджикистан Республикэм и президентым и махуэщ

Исландием щагъэлъапIэ я лъэпкъыбзэм и махуэр

1841 гъэм къагупсысащ пхъэмыфым къыхэщIыкIа, цIыхур псым щIезымыгъэлъафэ бгырыпх.

1921 гъэм Москва къыщызэIуахащ литературэ-художественнэ институт нэхъыщхьэр.