Календарь событий

19 ноября 2021

Хьэ­тIохъущокъуэхэ зэрагъэкIуэдам теухуауэ

 Илъэсищэм нэскIэ щыпсэуащ ХьэтIохъущокъуэхэ иджырей ХьэтIохъущыкъуейм. Иужьым, 1925 гъэм Нартсанэ къалэм Iэпхъуэжауэ щытахэщ. Абы икIри, борэным ирихьэжьа жьуджалэхэм хуэдэу, ахэр хэт Азербайджаным, хэти Куржым, хэти Тыркумэным, хэти нэ­гъуэщI щIыпIэхэм Iэпхъуауэ щы­тащ, я щхьэм щышы­нэжу, я псэм тегузэ­выхьыжу.

Я гъащIэр гугъу-тыншми, Iей-фIыми, хьэлъэ-псынщIэми ХьэтIохъущокъуэхэ псэурт. Лажьэрт. Еджэрт. Шхэжырт. Ауэ…

Дунейм щыхъыбархэр

 

Нобэ

 

ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ

Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ

1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ театрыр.

1819 гъэм Испанием и къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей  галереехэм ящыщщ.

ЖыIэгъуэхэр

Уи Iэгу икIыр псапэщи, уи жып илъыр сабэщ.

ПIэхэнэу къэнам гъащIэр и мыгъуэщи, ажалым къелам и щIэщыгъуэщ.

Щхьэж ди дунейтетыкIэр гъуазэщи, цIыхум я къытхущытыкIэр ди дунейтетыкIэм зэрыщыгъуазэщ.

Тхьэвыр къыщагъэтэджынум, халъхьэ хабзэщ кIытэ. Бын гъэса къэбгъэтэджынумэ, хабзэм щIыгъу укIытэ.

«Къэсщтэнщ» жиIэу хамэ мылъку еIэбэр, мыгъуэ Iус хоIубэ.

ЩIыбагъкIэ убэрэ гупэкIэ убзэр зыIубыжыр и бзэрщ.

Бзэр лъэпкъым и псэщ, и лъапсэщ, блэкIамрэ къэкIуэнумрэ зэпызыщIэ кIапсэщ.

Жыг мыхъунур лъабжьэншэщ, лъэпкъ мыхъунур хабзэншэщ.

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ я къуэпсхэр

Тхыдэ гъуэгухэмкIэ

Ардзинбэ Вячеслав: Дэ сыт щыгъуи дызэгъусэнущ

Лъахэхутэ музей

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм и хъыбарыфI куэдрэ зэхыдох, Iуэхугуъэ дахэхэр къызэрыщызэрагъэпэщым, цIыхухэм сэбэп зэрахуэхъум дыкIэлъоплъ. Музейм теухуауэ гъэщIэгъуэн куэд къыджиIащ абы и унафэщI Мэкъуауэ Хьэлимэт.

Къызэрыунэхуар

«Фокужьым» и кIуэдыкIар

Еуэри, бжьыхьэхуегъэзэкI хъуауэ, бийри ди щIыналъэм итхужыну тедгъэнэцIыхьауэ апхуэдэт. Апхуэдэ зы махуэу бгыщхьэ гуэр къэдубыдыжауэ зыдгъэпсэхуу дытест. Дытести, йоуэри, приказ къытIэрохьэ: «Бийм фебгъэрыкIуи, и Iэбэронэр фкъутэ!» - жиIэу иту.

Уи къару илъмэ, ар куэдрэ: зыкъыдоIэтри, Iэтакэм докIуэ.