Календарь событий

20 ноября 2021

Адыгэ шууейхэм дунейпсо утыкур ягъэбжьыфIэ

Шы IуэхухэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (FEI) хэIущыIу ищIащ шууейхэм илъэсым къриубыдэу къагъэлъэгъуа зэфIэкIыр. 

Олимп чемпион Махуэ Билал

Дунейпсо Олимп комитетым и зи чэзу зэхыхьэу щэкIуэгъуэм и 12-м екIуэкIам хъыбар гуапэ къытхуихьащ - 2012 гъэм Лон­-дон щызэхэта Олимп Джэгухэм я чемпион цIэр къыхуагъэфэщащ бэнэкIэ хуитымкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпион Махуэ ­Билал.

Адыгэ унагъуэ дахэ

Москва щекIуэкIащ «Илъэсым и уна­гъуэ-2021» урысейпсо зэхьэзэхуэм щыте­кIуахэр щагъэлъапIэ зэIущIэ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, абыхэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къашыргъэхэ я унагъуэ дахэр.

Урысеймрэ Узбекистанымрэ адэкIи зэрызэдэлэжьэну щIыкIэр яубзыху

Москва щызэхэтащ Урысеймрэ Узбекистанымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа 11 щIыналъэзэхуаку Зэхуэсышхуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иубыдащ «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэнымкIэ

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ про­ектым хыхьэу 2021 гъэм зэфIагъэкIыну яубзыхуа лэ­жьыгъэхэм зэрехъулIэмкIэ къэралым пашэныгъэр зэ­рыщиIыгъым папщIэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм къыхуагъэфэщащ Урысейм и Правительствэм и ­дипломрэ фэеплъ дамыгъэрэ.