Календарь событий

21 ноября 2021

Журналист ныбжьыщIэхэр ягъэпажэ

Бахъсэн къалэм «Мамы­рыгъэмрэ щэнхабзэмрэ я парк» къызэрыщызэIуахым ирихьэлIэу, «Баксан» газетым хэIу­щIыIу ищIауэ щытащ ­къалэм и гъащIэр къызыхэщ тхыгъэхэм я зэпеуэ зэ­ры­ригъэ­кIуэкIым теухуа хъыбар. Абы къыхэжаныкIахэр газетым и редакцэм щэкIуэ­гъуэм и 17-м ирагъэблагъэри, саугъэтхэр къратащ. 
 

Хьэрхуэрэгъур щIегъуэжа е шынэжа?

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Лас-Вегас къалэм щызэхэтыну траухуауэ щытащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщ Мырзэкъан Азэмэтрэ («Профессионал» цIэ лейр зыфIащар) Польшэм и лIыкIуэ Прачнио Марчинрэ я зэIущIэр, ауэ ар екIуэкIынукъым. Щхьэусыгъуэр - адыгэ щIалэм и хьэрхуэрэгъум идэжакъым абы и гъусэу рингым къихьэн. ЩIегъуэжа е шынэжа - ар зыщIэр ­езыращ.

Адыгэ бзылъхугъэм и щапхъэ

Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащIэм, унэгуащэ щыпкъэм, бзылъхугъэ Iэ­пэ­Iэсэм, Iущым, гуапэм и щапхъэщ. Ап­хуэдэщ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ фащэхэр къэзыгъэщIэрэщIэж дизайнер цIэрыIуэ, АР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт усакIуэ Бэджокъуэ Бэлэ.