Календарь событий

16 января 2022

Тэрч бэнакIуэхэм я текIуэныгъэ

ЩIышылэм и 7 - 9-хэм Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплек­сым щекIуэкIащ 2002 - 2007 гъэ­хэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ спортсмен 300-м нэблагъэ. 

Дунейпсо чемпион

Мэзкуу къалэм дэт «Аквариум» спорт комплексым щекIуэкIащ ACB JJ зэзауэ зэхэтхэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъу ГуэныкIэ Заур.

МафIэбг «ябгэу» Iуащхьэмахуэ

Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм хэт Олимп Iуащхьэр а цIэр зэрихьэу а щIыналъэм ит бгырауэ хуа­гъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI еп­лъыкIи щыIэщ. 

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэт

Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ЩIДАА-м и вице-президенту щыта, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ ­гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием, Технологие щIэ­ныгъэхэмкIэ Урысей акаде­мием хэта, РАН-м и КБНЦ-м физикэмрэ астрономиемкIэ и щIэныгъэ советым и уна­фэ­щIу лэжьа Темрокъуэ Анатолэ къызэралъхурэ илъэс 80 мы махуэхэм ирикъунущ.

Пшыналъэр зэчыр зыхуэхъужа Гуащэкъарэ

Урыс-Кавказ зауэм и гуащIэгъуэм хиубыдащ иджы Къэрэшей-ШэрджэскIэ зэджэ Хьэжрэт Къэбэрдейм и къэунэхугъуэр. «Къэбэрдейр ди IэмыщIэм илъщ, къэбэрдейхэр иджыри илъкъым», - иратхэрт урыс генералхэм Мэзкуу ирагъэхь дэфтэрхэм. 

Гукъыдэж къозыт гъэлъэгъуэныгъэ

Иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым Илъэ­сы­щIэм хуэ­гъэпса гъэлъэгъуэ­ныгъэ къы­щы­зэIуахащ.

Сабий гъэсапIэм и гуащэ

Ди псэлъэгъур Щхьэлыкъуэ къуа­жэм дэт школ №1-м къегъэщIылIа сабий садым и уна­фэщIщ илъэс куэд хъуауэ. ЩыIэкъым сабийм и деж щыпхь жэуа­пым нэхърэ нэхъ ин. Иуан Агнессэ абы пэлъэщ къудей мыхъуу, зыпэрыт IэнатIэм гукъыдэжи къы­хех. Ди гуа­пэу фыщыдогъэгъуазэ бзылъ­хугъэм и гупсысэхэм.