Календарь событий

17 января 2022

Нобэ

Сабийхэм къагупсыса, зэпкъралъхьа Iэмэпсымэхэм я махуэщ

Лъэпкъ программэхэр

2021 гъэм зэрагъэпэщыжын хуей ухуэныгъэхэм папщIэ щыIэ программэм хагъэхьауэ щытащ Къэщхьэтау дэт сабий садыр.

Дагъыстэным и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

«Титаник» кхъухьым и гъусэу щIилъэфа хъугъуэфIыгъуэхэр

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 
Инджылызым щыщ Саунтгемптон кхъухь тедзапIэм икIыу Нью-Йорк американ къалэм кIуэ кхъухьым цIыху 1000-м нэс ист, тIысыпIэ 200-р япэ классым хабжэ, хуэкъулейуэ псэухэм яIыгъыу. 
 Нобэми зи хъыбарыр мыужьыха «Титаник»-м иса цIыхухэм тхыдэ щхьэхуэ зэраIэжым хуэдэу, кхъухьым илъа гъуазджэм и хъугъуэфыгъуэхэми куэд топсэлъыхь. 

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.
1922 гъэм щIышылэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкъэр автоном щIыналъэр къызэрагъэпэщауэ щытащ. Абдеж къыщежьащ Республикэм и лъэхъэнэщIэ тхыдэр, ехъулIэныгъэшхуэхэмкIэ гъэнщIа гъуэгуанэр.

Израилым нысашэ зэрыщекIуэкIыр

Дэнэ щIыпIэ укIуэми лъэпкъ хабзэмрэ зэхэтыкIэмрэ кърипщIэну Iэмал хъарзынэщ хьэгъуэлIыгъуэр, нэгъуэщI гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Израилым, Кфар-Камэ сыщыщыIа махуэхэм къриубыдэу, Щэджащэхэрэ ХъутIэжьхэрэ благъэ зэхуэхъуащ. Къуажэм хьэщIэ зэрыдэсыр ящIэрти, щIалэм и лъэныкъуэм – Щэджащэхэ - хъыбар къыдагъэщIащ. Абыхэм яшэ пщащэр ди бысым унагъуэм къабгъурыс ХъутIэжьхэ япхъути, хъыджэбзым деж щекIуэкIыну Iуэхухэми драгъэблэгъагъэххэт. 

Адыгейм и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

Адыгей Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Адыгейм щыпсэухэмрэ сэрэ къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу фи Къэралыгъуэм и махуэмкIэ. - щыжеIэ хъуэхъу тхыгъэм КъумпIыл Мурат. - 1922 гъэм щIышылэм и 16-м Бгырыс АССР-м къыхэкIри, Къэбэрдей-Балъкъэр автоном щIыналъэмрэ Балъкъэр округымрэ зы Республикэу зэгухьауэ щытащ.

Дэлъху

ГушыIэ

Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къохъуэхъу

«Уи махуэщIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр! Уи илъэси 100-мкIэ!» – защыхуегъазэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ абы щыпсэухэмрэ.
«Лъэпкъыбэу зэхэт Къэрэшей-Шэрджэсми сэри къыдбгъэдэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ, си ныбжьэгъу икIи си шынэхъыщIэ КIуэкIуэ Казбеки, къуэш щIыналъэм щыпсэу и цIыхубэми гурэ псэкIэ дынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ Iыхьэм хьэщхьэрыIуэ узымкIэ мардэ пыухыкIа (карантин) щыгъэувыным теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ