Календарь событий

26 января 2022

КхъуейплъыжькIэрыщIэ

Мыри унагъуэм къахэхъуа сабийм кIэлъызэрахьэ хабзэ дахэхэм ящыщщ. КхъуейплъыжькIэрыщIэр щащIыр щIалэ цIыкIу къахэхъуауэ щытмэщ. Абы пасэу зыхуагъэхьэзырын щIадзэ: фэ кIапсэ дагъэм быдэу ирагъафэ, матэ кхъуейр ягъэгъу, ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр ягъэхьэзыр, кIэралъхьэну хьэпшыпхэр къащэху.

СылэжьакIуэжьщ

ГукъэкIыж
КъулыкъущIэ унагъуитI зэблагъэ щыхъу хьэгъуэлIыгъуэ гуэрым сыхэтыгъащ адэ нэхъ си щIалэгъуэм. Сарещхьтэкъыми арагъэнт – къекIуэкI псалъэмакъри сигу ирихьыртэкъым. Сэ сыжурналист IэпцIупцI къызэрыгуэкI цIыкIут. Зы упщIэ пыIэ мыхъумэ, зэхэсхэр псори шляпэ защIэт. Ди Къэбэрдей цIыкIур ину зутхыпщIыф къулыкъущIэ нэгъуни къытхэст. Ди Iэнэ тхьэмадэри уей-уей жезыгъэIэ гуэрт.

Картэ мини 175,5-рэ

2021 гъэм къриубыдэу «Урысейм и Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм къыдигъэкIащ зэрыщахуэ картэ мин 12,5-рэ. Илъэс блэкIам ипкъ иткIэ псори зэхэту абы щIыналъэм къыщыдигъэкIа картэхэр мини 175,5-м щIигъуащ.
КъыдагъэкIахэм я процент 35-р – цIыхухэм улахуэ къызэрырат картэщ. Банкым улахуэ тыным ехьэлIауэ IуэхущIапIэ 250-м ядолажьэ, абыхэм я нэхъыбэр бюджетщ.

НОБЭ

♦Таможенникым и дунейпсо махуэщ
♦Латвие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
♦Индие Республикэм и махуэщ.
1950 гъэм а къэралыр щхьэхуит хъуащ, Инджылызым и колониеу илъэс 200-кIэ щыта нэужь.
♦Австралием и махуэщ
♦1525 гъэм
Урысейм и щIыналъэм и япэ картэр къыдэкIащ.

Куэд зыщыгуфIыкI ухуэныгъэ

 Ди  къэралым и сыт хуэдэ щIыналъэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щолажьэ лъэпкъ проект куэд. Апхуэдэу, «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ ди щIыналъэм щаухуащ еджапIэщIэхэр, сабий гъэсапIэщIэхэр. Иджыблагъэ яублащ  аргуэру зы школыщIэм и ухуэныгъэр.

Пащтыхьхэм я хэкIыпIэхэр

Пащтыхьхэм я хьэлт цIыху губзыгъэхэмкIэ, зэчий зыбгъэдэлъхэмкIэ зыкъаухъуреихьыну. Языныкъуэ пащтыхьхэр езыхэм я зэчийкIэ цIэрыIуэ хъуахэщ, адрейхэм гу зылъата сурэтыщIхэм, щIэныгъэлIхэм, къэхутакIуэхэм, гъуазджэм дихьэххэм ядэIэпыкъукIэрэ я цIэр Iуащ.

Псалъэм и купщIэр

Яжьэ теудэ – цIыхубз уэндэгъур щымылъхуэфым деж, фызгъалъхуэм жьэгу яжьэ къищтэрти абы и ныбэм трикIутэрт, щихуэрт: «тхьэм псынщIэу фызэIэпих», жиIэурэ.
Псыхэплъэ – хъыджэбз зи ишэгъуэхэр зэхуэсырт, шынакъым псы иракIэрти, я нэр ямыгъэупIэрапIэу абы хэплъэрт, зышэну щIалэхэм я сурэтхэр къищыну жаIэрти.

Нэпсеягъэр емыкIу?

Насыпыр зыхэлъэгъуапхъэр ахъшэракъым, атIэ абы и куэдагъырщ. А Iуэхум щыхьэт тохъуэ «Жылагъуэ Iуэху еплъыкIэ» фондым иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэр. Социологхэм къызэрахутамкIэ, иужьрей зэманым урысейм и цIыхухэр хущIэкъу хъуащ, егъэлеяуэ гугъу ехьми, Iэмал зэриIэкIэ, ахъшэ нэхъыбэ къызэралэжьыным. Зи пщIантIэпс хьэлэлкIэ мылъкушхуэ зэзыгъэпэщахэм, нэхъапэхэми хуэмыдэжу, пщIэшхуэ хуащI.

Нартыхур къыщежьар

Зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, Париж щыщ Жан Шарден (1643-1713 гъэ) 1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м щегъэжьауэ фокIадэм и I0-м нэс Тэн (Дон) псым къыщыщIидзэри, хы ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэпиупщIыгъащ Нарткъуажэхэм я хэгъэгур, Шапсыгъыр, Убыхыр, Абхъазыр, Ингур псым еуалIэу Мингрелым нэсыху. Шарден мазэрэ ныкъуэрэ хуэдизкIэ яхэтыну къыхудэхуащ хы ФIыцIэ Iуфэм щыпсэу адыгэхэм, абхъазхэм, мингрелхэм икIи и акъылрэ щIэныгъэрэ къызэрихьу ятетхыхьыжауэ щытащ. Абы гу лъитащ а лъэпкъ псоми нартыхур къызэрагъэкIым, а гъавэхэкIым шхыныгъуэу къыхащIыкIым: «Ар гъатхэм прунжым хуэдэу халъхьэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек республикэм и щIалэгъуалэм ехъуэхъуащ Урысей студентхэм я махуэмкIэ

 «Студент илъэсхэр – дэтхэнэ цIыхуми куэдрэ и гум имыхуж лъэхъэнэщ. Ар балигъ хъугъуэм, лъэ быдэкIэ увыным, гугъапIэхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным, мурад инхэмрэ гупсысэ къызэрымыкIуэхэмрэ я зэман хьэлэмэтщ, - щыжеIэ КIуэкIуэ Казбек социальнэ сетым щиIэ напэкIуэцIым.

Адэм и уэсят

ЛIыжь Iущ гуэр, и лIэгъуэр къыщысым, и къуэр ириджэри, уэсят къищIыжащ:
– Сэ дунейм сохыж. ИгъащIэкIэ пхурикъун мылъку къыпхузогъанэ, къыпхуэзгъанэр си пщIэнтIэпскIэ къэзлэжьащ. Ныбжьэгъу ирипIыгъынуми цIыхугъэ иризепхьэнуми, узэрегуакIуэщ. Сыпхуэарэзыщ, сигу зэбгъэбгъакъым. Уэсят къыпхузогъанэри, укъызэдаIуэмэ, ущIегъуэжынкъым.
Уэсятыр мыращ: япэрауэ, уипщ щIыхуэ иумыт, щIыхуи къыIыумых; етIуанэрауэ, зыхуэмыфащэм хуумыщIэIа: псыхэкIуадэ хъунщи, ухущIегъуэжынщ; ещанэращи, уи фыз уи щэху иумыхьэлIэ.
И къуэм апхуэдэ уэсят къыхуигъанэри, лIыжьым и псэр щинащ.

Щэнейрэ къэралым и чемпион Мудрэн Хьэзрэт

Владимир къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмен 69-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мудрэн Хьэзрэт щыбэна гупым къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым икIи Урысей Федерацэм и чемпион хъуащ. Килограмм 72-м нэблагъэ зи хьэлъагъ ди лъэпкъэгъум иджырейм ипэкIэ щэнейрэ къэралым щынэхъыфI хъуащ.

Сэрмакъдэсыр Ставрополь къыщыхожаныкI

Ставрополь къалэм щекIуэкIащ лыжэкIэ къызэдэжэнымкIэ зэпеуэ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым къызэригъэпэща зэхыхьэм хухэхауэ щытащ Студентхэм я дунейпсо махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ зэрырикъумрэ.
Къыэзэдэжэм хэтащ хамэ къэрал зыбжанэм щыщ щIалэгъуалэри. Зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм щыщ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым щеджэ Шыд Арсен. ЩIалэщIэр сытым дежи жыджэру хэтщ еджапIэ нэхъыщхьэм къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэм, спорт зэпеуэхэм.

Къэралым и чемпионатым ирагъэблагъэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ стIолыщхьэ теннисымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы и гуп, щхьэзакъуэ саугъэтхэм щIэбэнащ Ставрополь крайм, Дагъыстэным, Шэшэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ спортсмени 100-м щIигъу.