Календарь событий

27 января 2022

Хуитыныгъэр гум къыщежьэу щытын хуейщ

 Урысейм щыщ муслъымэнхэм ягу хэхъуэу зэIэпах щIышылэм и 19-м Ираным и президент РэIиси Ибрэхьим Кремлым щыщIыхьэм «Iэссэламу алейкум» зэрыжиIэу, Путин Владимир абы «Уэ алейкуму сэлам» псалъэхэмкIэ къызэрыпэджэжар къызэрыщ видео кIэщIыр. 

Адыгэ цIыху теплъэм

Америкэм и щыхьэр Вашингтон дэт «Конгрессым и тхылъ хъумапIэр» (Library of congress) дунейм библиотекэу тетхэм я нэхъ ину къалъытэ. 

ЩIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ зэщIыгъущ

Алборэ Iэминат Старэ Шэрэдж къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу 1982 гъэ лъандэрэ щолажьэ. НыбжьыщIэхэм адыгэбзэр шэрыуэу яIурылъыным, адыгэ хабзэм щIэпIыкIыным, лъэпкъым хуэфэщэн щIэблэ къэгъэтэджыным апхуэдиз илъэс хъуауэ елIалIэ егъэджакIуэ гумызагъэм зыхуигъэувыжа къалэнхэр къызэрехъулIэм и щыхьэтщ абы и еджакIуэхэм район, республикэ зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэхэр къызэрыщахьыр, школыр къауха нэужь балигъ гъащIэм цIыху нэсу зэрыхэувэр. 

Интернетыр къызэрежьэрэ тфIэкIуэдар

Британием къыщыдэкI «Daily Telegraph» газетым къытрадзащ Интернетыр къызэрежьэрэ цIыхухэм яIэщIэхуа Iуэхугъуэ щхьэпэхэр. Абы дызыхуишэнур фIыми Iейми зэманым къигъэлъэгъуэнщ.

Псалъэм и купщIэр

Пщы хъуэж. Пщырэ пщылIрэ щыщыIа зэманым адыгэхэм яхэлъа хабзэщ. Хабзэм тету пщымрэ уэркъымрэ зэгурыIуэрти зэувалIэрт уэркъым пщым къулыкъу хуищIэну. Уэркъыр пщым и гъусэу зэуакIуэ кIуэрт, абы жиIэр ищIэрт, пщыр къыщеджэм и деж къэгъазэ имыIэу и Iуэхур дызэфIигъэкIырт. А къулыкъум пэкIуэу пщым уэркъым иритырт щIы Iыхьэ, пщылI зыбжанэ, Iэщ, Iэщэ-фащэ. Хабзэм къызэриубыдымкIэ, пщым уэркъым и жагъуэ ищIмэ, абы и уэркъ тыныр пщым иритыжырти, нэгъуэщI пщым и деж кIуэрт, къулыкъу хуищIэну. Уэркъыр нэгъуэщIыпщым и деж кIуамэ, абы пщы хъуэжкIэ еджэу щытащ. 

Нобэ

Нацизмэм ихьахэм я фэеплъым и дунейпсо махуэщ

ХамэщI къикIахэм жаIащ

Шэрджэсхэр я хъыджэбзхэм хуабжьу хуосакъ, ахэр ягъэукIытэркъым. Абыхэм я Iэхэр яубыдыркъым, нэкIэ зэрощIэ. Щауэм и хъыджэбзыр къыдихьэхын папщIэ, и зэфIэкI къигъэлъэгъуэн хуейщ. Псалъэм папщIэ, шы тесынкIэ, нэщанэ еуэнкIэ, бэнэнкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ адрейхэм закъыхигъэщын хуейщ. Шэрджэсхэм, и нэхъыбапIэкIэ, япхъухэм зыхуейр къыхахыну хуитщ, ауэ малъхъэ яхуэхъунур езыхэми къыщагъуэт щыIэщ, псом хуэмыдэу ар и дуней тетыкIэкIэ, и псэукIэкIэ ягу ирихьамэ.
КЛАПРОТ Генрих, 
востоковед, академик, 1808 гъэ.

*    *    *

Элонэ и «Лъэпкъ жыгыр»

ЗэпэIэщIэ Iэмалым тету къапщытэжащ зэфIэкI зиIэ сабийхэм папщIэ Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэща «Уникум» IX-нэ урысейпсо фестивалым кърикIуахэр. 

Ди унэцIэхэр къызытехъукIар тщIэжрэ?

Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ зэкъуэшищ я мэкъупIэ Iыхьэр паупщIыну мэкъуауэ шызакъуэгукIэ ежьат. Куэд дэмыкIыу зэкъуэшхэр якIэщIыхьащ гъуэгурыкIуэ ДжэгуакIуэм. Я къуэш нэхъыщIэр гупхэмкIэ ягъэтIысри, нэхъыжьитIым къахуэзар я кум дагъэтIысхьэщ щIакIуэ щабэм тесуи, адэкIэ ежьэжащ. 
Жыжьэ мыкIуауэ джэгуакIуэм жиIащ зэрыцIыхуамэ зэрынэхъыфIыр, занщIэуи къуэш нэхъыжьым еупщIащ: 
- Уэ хэт уи цIэр? – жиIэри. 
ЗэупщIар укIытэри закъомрэ жэуап къитыжакъым. ИтIанэ жиIащ и цIэр зэрымыпщIэгъуалэри, тIэкIу зэрымыгурыхьри.
- Тхьэжьбийщ си цIэр. 

Абхъазым щагъэлъагъуэ

Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и утыкум япэу щагъэлъэгъуащ жылагъуэ лэжьакIуэ, драматург, усакIуэ, журналист, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сариа» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

КъохъулIэнур пщIэнукъым

Зэшищ псэурти, выгу зырыз яIэт. Выгу яIэ щхьэкIэ, щIащIэн яIэтэкъыми, къралэжь щыIэтэкъым, къелъэIуIамэ, ират фIэкIа. Зэшищым я нэхъыщIэр къэгубжьри, и выгур игъэсыжащ. ФIамыщIыр къэпым ирикIутэщ, и плIэм ирилъхьэри, щIалэр ежьащ. Гъуэгу тетурэ, зы жылэ дыхьэри, япэ зрихьэлIа унагъуэм ихьащ щIалэр. ЩIалэм Iэнэ къыхуащтащ. ХьэщIэр шха нэужь, хьэщIэщым зы пщащэ щIыхьащ, Iэнэр щIихыжын хуейти. 

ЩIапхъэхэм тепсэлъыхьащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм