Календарь событий

11 мая 2022

Бахъсэндэсхэм я зэфIэкI хэлъу

Санкт-Петербург къалэм дэт «Юбилейный» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ ХХ дунейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. «ТекIуэныгъэ» зыфIаща зэпеуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.

Дунейпсо зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр къыщызыхьа Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ Сунш Къантемыр, КъуэщIысокъуэ Темырлан, Беслъэней Темырлан, Сонэ Идар сымэ.

ЦIыхубэ макъамэхэм я дуней

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ  къэрал институтым  иджыблагъэ щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр. Гъуазджэр. КъэгъэщIэрэщIэжыныгъэр» фIэщыгъэм щIэт  цIыхубэ  макъамэмкIэ  дунейпсо  фестиваль-зэпеуэ.

Институтым    тхыдэмрэ  музыкэмкIэ  кафедрэм и унафэщI Нало Людмилэ  зэрыжиIамкIэ, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ министерствэмрэ   ГъуазджэхэмкIэ институтымрэ къызэрагъэпэща  зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр  Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ  бейр хъумэнырщ, зегъэужьынырщ. КъищынэмыщIауэ, мы Iуэхум  хэгъуэгу зэмылIэужьыгъуэхэм  щыщу къыхыхьа   щIалэгъуалэр  зэрыгъэцIыхунырщ.

ЛIэщIыгъуэр зи ныбжь

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм ЛъахэхутэмкIэ и къудамэм иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Ар теухуат къызэралъхурэ дызэрыт илъэсым илъэси 100 ирикъу адыгэ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Урыс Хьэталий. Зи гъащIэр щIэныгъэм езыта цIыху щэджащэр ягу къагъэкIыжыну, я гукъэкIыжхэмкIэ щIалэгъуалэм ядэгуэшэну зэIущIэм кърихьэлIащ щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

  Уней лъапсэхэр, дачэ хозяйствэхэр, хадэхэкIхэр, жыг хадэхэр зыгъэкI хозяйствэхэр зехьэным, уней гаражхэр, уней псэупIэхэр щыухуэным хухаха щIы Iыхьэхэм яхуэгъэза кадастр лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIыным нэхъыбэ дыдэу япэкIуэ  уасэхэр гъэувыным, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм я языныкъуэ унафэхэм къару ямыIэжу къэлъытэным  я IуэхукIэ

2022 гъэм мэлыжьыхьым и 25-м            Налшык къалэ     №92-ПП

 

Хьеймащэ и пэжыпIэр

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыпсэухэм я закъуэ мыхъуу, Урысейм къикIа къэхутакIуэхэми къахуэ­щIа­къым  ХьеймащэкIэ    ды­зэджэ хъупIэ телъы­джэм и щэхур. ЕкIэпцIэ­къуэ, Гундэлэн, Тызыл, Къармэхьэблэ я зэхуакум дэлъ щIы километр зэб­гъузэнатIэ 30-м гъэщIэгъуэ­ну къыщыхъухэмкIэ хэIуащ цIыху цIыкIум.

 

Дызэрыпсалъэр адыгэбзэу пIэрэ?

Бзэм и псэр хэкIын щыщIидзэр

Дигу къэдгъэкIыжынщ анэдэлъхубзэм кIуэдын зэрыщIидзэ щIыкIэр. Япэр сабий IыгъыпIэхэм, пэщIэдзэ курыт еджапIэхэм анэдэлъхубзэр щрамыгъащIэмэщ.

Зы анэ къимылъхуами, зэдэлъхузэшыпхъущ

Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм журт унагъуитI зэзышэлIа, Ислъэмей къуажэ щыпсэуа Балъкъыз ХьэфIыцIэрэ КIуакIурэ я къуэ Лолэ и унагъуэм хъыбар гъэщIэгъуэн яIэщ. Журт сабийхэм дапIа Лолэ къыджиIэжащ и сабиигъуэр дэлъху-шыпхъу хуэхъуа журт цIыкIухэм ядигъэкIуауэ зэрыщытар.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ
868 гъэм Китайм къыщыдагъэкIащ зэрыбкIэ тедза япэ тхылъыр.
1818 гъэм Урысейм хыхьэу къызэрагъэпэщащ Бессарабие областыр.
1927 гъэм США-м къыщызэрагъэпэщащ киногъуазджэмкIэ академие. Къэралым щытраха фильм нэхъыфIхэм щыджэгуахэми абыхэм елэжьахэми «Оскар» саугъэтыр иратыныр къыхэзылъхьар аращ.
1934 гъэм КъБР-м ПромышленностымкIэ и управленэ къызэрагъэпэщащ.