Календарь событий

12 мая 2022

ТекIуэныгъэм и уасэр

1945 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м Берлин и къалэкум зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкIащ. Маршал Жуков Г. К. унафэ ткIий яхуещI генералхэу Чуйков, Берзарин, Кузнецов, фронтым и штабым и унафэщI, генерал Малинин сымэ махуитI-щым къриубыдэу зауэр ухын хуейуэ.

* * *

Мэлыжьыхьым и 30-м пщэдджыжьым жьыуэ советыдзэхэм Берлин и Рейхстагым ебгъэрыкIуэн щIадзэ. Махуэ псом зэхэуэ гуащIэхэр екIуэкIащ.

Псыбей-Псебай-Кхъужьыб

Краснодар крайм и Мостовской районым мы цIэр зезыхьэ жылэу итым и «тэхъуанэщ» Лабэ ЦIыкIу зи фIэщыгъэ псым и тIуащIэм Къырылъэ шытхыр «щызэпитхъым» ипщэкIэ къедза щIыпIэ зэлъыIухар.

Кадетхэм я зэхьэзэхуэ

Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и саугъэтым щыщIэбэна «Гъунапкъэхъумэхэм я ныбжьэгъу ныбжьыщIэхэр» гупхэм я республикэ зэхьэзэхуэ екIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщат Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 77-рэ зэрырикъур щыдгъэлъэпIэнум ирихьэлIэу, - къет ведомствэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Къэралым и кубокым щIэбэнынущ

Мы махуэхэм Екатеринбург къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Псори зэхэту саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 73-м щыщ спортсмени 176-рэ.  Абы ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и атлетхэри.

Саугъэт нэхъыщхьэхэр зыIэрагъыхьэ

Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 12 - 13 ит сабийхэм  каратэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэм 55-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 800-м щIигъу.

Бжыгъэхэмрэ щапхъэхэмрэ

1-нэ, 2-нэ Белорус, 1-нэ Украин фронтхэм (Маршалхэу Жуков Г. К., Рокоссовский К. К., Конев И. С. зи унафэщIхэр) я дзэхэр 1945 гъэм мэлыжьыхьым и пэхэм Берлин екIуэлIащ. Абыхэм яхэтт сэлэтрэ офицеру мелуанитIрэ мин 500-рэ, топрэ лагъымыдзу 41.600-рэ, танкыу 6.250-рэ, кхъухьлъатэу 7.500-рэ яIэт.

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Лучший студиец года» фIэщыгъэм щIэт зэпеуэ гъуэщIэгъуэн. Абы ДыгъафIэ къалэм  щеджэ сабийхэм щыщу «Свеча» литературэ студием екIуалIэ цIыкIухэр хэтащ.

КъэхутэкIэщIэхэм я IэмалкIэ

Илъэс мини 4,5-рэ ипэкIэ дунейм къытехьащ Хеопс и пирамидэр. Ар Пасэрей Мысырым и ухуэныгъэ нэхъ ин дыдэхэм хабжэ. Абы метри 139-рэ и лъагагъщ.

Марие и сурэт телъыджэхэр

Налшык и «Малахитовая шкатулка» арт-салоным щагъэлъагъуэ Москва щыпсэуа, илъэс зыбжанэ ипэкIэ ди республикэм къэIэпхъуэжа, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, альпинисткэ Загорская Марие и лэжьыгъэхэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым ещанэу Марие и сурэтхэр зэрыщагъэлъагъуэр. Выставкэр и жэрдэмщ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ.

Кавказым къыщрагъэла журт сабийхэм ятеухуауэ

Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр Iуэху дахэ куэдкIэ мызэ-мытIэу къыддэгуашэурэ «Адыгэ псалъэ» газетым тетащ. ЦIыхухэм ягу къинэжа, лъэпкъым сэбэпынагъ куэд къыхуэзыхьа, адыгэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIа Iуэху куэд и IэрыкIщ Александр.

ПIалъэм къыкIэрыхуркъым

Шэрэдж щIыналъэр къуршылъэ щIыпIэу зэрыщытым къыхэкIыу, и чэзум гъатхасэр къызэрырахьэлIэным я зэфIэкI псори ирахьэлIэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Медсестрам и дунейпсо махуэщ

♦Израилым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

♦1731 гъэм Ладогэ псыдэжыпIэм кхъухьхэр щызекIуэу хуежьащ.

♦1945 гъэм советыдзэхэм Прагэ къалэр нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.

♦1954 гъэм Налшык политехническэ техникум къыщызэIуахащ.