Календарь событий

14 мая 2022

Унагъуэм и шхэпс ди анэшхуэ

Си нанэ Iэминат ищIауэ IэшрыI фалъэ исфарэт! Сыту IэфIыщэу игъэхьэзыррэт шхыныгъуэхэр нанэ! Пщэдджыжь нэмэзыр зыщIыну къэтэдж нанэ зэ закъуи игу ихуртэкъым къызэдэхэ­щIэну. 

ХьэрычэтыщIэхэм яIущIэнущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурор Хабаров Николай КъБР-м Хьэ­рычэты­щIэхэм я хуитыныгъэхэр хъу­мэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрэ щIыгъуу хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнущ 2022 гъэм накъыгъэм и 16-м сыхьэт 14-м.
КъулыкъущIэхэм яIущIэну зи мурадхэм республикэм и прокурорым цIыхухэм зыкъызэрыхуагъазэм хэплъэ­нымрэ егъэблэгъэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу нэхъыжь ЗэкIурей Заур нэхъ пасэу зрагъэтхын хуейщ. Абы папщIэ екIуэлIэн хуейщ мы хэщIапIэм: КъБР, Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 16, пэш 101-м, телефоныр - 40-03-70.

Сымаджэщыр зэрагъэпэщыж

Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм щыпащэ. Абы текIуадэ мылъкур къыхэкIащ УФ-м и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым. 2021 гъэм и шыщхьэуIу мазэм УФ-м и Премьер-министр Мишустин Михаилрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ щызэIущIам а Iуэхум хухахауэ щытащ сом мелуани 125-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыгъэпсэхухэм кIэрыхуакъым

Накъыгъэм и япэрей махуипщIыр, зэрытщIэщи, и нэхъыбэм уэтIпсытIу щытащ. АтIэми, а махуэхэм «Кавказ. ­УФ»-м и курортхэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр нэгъабэрейм къызэрыщхьэщыкIа щыIэкъым. Къэдгъэлъэгъуэнщи, «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм я нэгу зыщезыгъэужьахэм я бжыгъэр цIыху мин 28-м щIигъуащ. 

Махуэшхуэм екIуу зыхуагъэхьэзыр

Ди щIыналъэм хыхьэ щIы­пIэ, къалэ, жылэ псоми мы зэманым ухуэныгъэ щхьэпэхэр, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэфIхэр щокIуэкI. Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралы­гъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу нэр ­игъэгуфIэу «зыкърихынущ» абы и къалащхьэ Налшыки. 

ЕджакIуэхэр театрым хагъэгъуазэ

Фэеплъхэмрэ щэнхабзэ ухуэныгъэхэмрэ ­хъумэнымкIэ урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Налшык и курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр хагъэ­гъуэзащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьыгъэм. 

Мы махуэхэм

Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
Астрономием и дунейпсо махуэщ
ГъэпцIагъэ хамылъхьэу сату щIыным и дунейпсо махуэщ

ХъугъуэфIыгъуэ куэдым я нэхъыфI

Къэралым и къэкIуэнур зэлъыта цIыхухэр щапI уна­гъуэр хъумэным гулъытэ хэха хуригъэщIын папщIэ, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и Ассамблее Нэхъыщ­хьэм 1993 гъэм игъэувауэ щытащ Унагъуэм и дунейпсо махуэр. Ар гъэлъэпIэныр трагъэхуащ дунейм и дахэгъуэ накъыгъэ мазэм и 15-м. Урысей Федерацэм махуэшхуэр япэу щыщаIэтар илъэс 27-рэ ипэкIэщ, 1995 гъэм къыщы­щIэдзауэщ.