Календарь событий

19 мая 2022

Нэхулъэр къыщызэкIэщIитхъым

        

Ди адэ КIэрашэ Хьэзрит и бынихымрэ абы и къуэш нэхъыщIэ Хьэжпагуэ и бынихымрэ дыкъакъэ-дыпщIыпщIыу Къаншыуей зы лъапсэшхуэм дыщыпсэурт. Илъэс къэс дэ гупыр ТекIуэныгъэм и махуэ лъапIэм нэхъ хэхауэ дыпэплъэрт.

         Псом хуэмыдэу, тепыIэншэр сэрэ Вовэрэт - зы илъэс ди зэхуакуу накъыгъэм и 9-м къалъхуаитIырт. Пэжыр жыпIэмэ, абы щхьэкIэ адрейхэр мащIэу къыдэфыгъуэрт.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Урысейм щагъэлъапIэ хущхъуэ зэхэлъхьэным, щэным пыщIа IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр

Пионер зэгухьэныгъэм и махуэщ

Тэтэрстаным и Печатым и махуэщ

Тыркум щагъэлъапIэ щIалэгъуалэмрэ спортымрэ я махуэр

Урыс хьэкум и махуэщ

1649 гъэм Инджылызыр Республикэ хъуащ

1712 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ Урысейм и къалащхьэр Москва ирахри, Санкт-Петербург ягъэIэпхъуащ.

Нэфхэм я алыфбейр къигупсысащ

Дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа цIыхухэм яхэтщ нэфхэр. Зинэ имылъагъухэм дуней щхьэхуэ гуэр зыхащIэ, я гупсысэкIэри адрейхэм къащхьэщыкIнкIи мэхъу. 

Зи зэфIэкIыр къуэпсыбэ

Адыгей тхакIуэ, литературэхутэ цIэрыIуэ Куэстэнэ Дмитрий къызэралъхурэ   илъэси II0-рэ мэхъу.

АдыгэлI щыпкъэ

«КъигъэщIар мащIэми, хузэфIэкIар гъунэншэщ» зыхужыпIэ хъунухэм ящыщщ профессор Гъащтэ Абдул. И лэжьыгъэкIэ, и щIэныгъэкIэ къехъулIам и гугъу умыщIми, и цIыху хэтыкIэкIэ, и хьэл-щэн екIумкIэ, и гушыIэ дахэмкIэ ар иджыри куэдрэ ягу илъынущ къэзыцIыхуу щытахэм. 

Унагъуэмрэ анэдэлъхубзэмрэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм зиубгъуу, къыхыхьэ ныбжьыщIэхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпыту зэрекIуэкIым и нэщэнэщ абы Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуэ цIыкIухэм нэмыщI, адыгэхэр щыпсэу гъунэгъу щIыналъэхэм щыщхэри къызэрыхыхьэр. Уеблэмэ, зэпеуэм и щIыкIэмрэ и гъэпсыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ имыIэу Къэрэшей-Шэрджэсым илъэс зыбжанэ хъуауэ щхьэхуэуи щрагъэкIуэкI.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

    «Урысей Федерацэм и субъектхэм цIыхубэ властыр къыщызэгъэпэщынымкIэ псоми яхуэгъэза  хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законыр къызэращтам ипкъ  иткIэ  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым хуэгъэзауэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ  ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

  «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатумрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и

 Унафэ

2022 гъэм накъыгъэм и 6-м               Налшык къалэ     №105-ПП