Календарь событий

25 мая 2022

НэIибымрэ профессорымрэ зэрызэхуэзар

Ди тхыдэм иджыри щынэмытхыса напэкIуэцIхэм язщ Кавказ зауэм и лъэхъэнэм Щамил Iимамым адыгэхэм лIыкIуэ яхуищIа Мухьэммэд-Iэмин нэIибым теухуа Iыхьэр.

Дерс псом ящхьэ

   Зауэ гуащIэ куэд я нэгу щIэкIащ адыгэ лъэпкъхэм. Ди тхыдэм щыгъуа­зэм ещIэ ди лъахэм и псэм къещэ зэрыпхъуакIуэхэм адыгэхэр зы махуи зэрамыгъэтыншар - я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ папщIэ лъы ягъажэ зэпытащ адыгэхэм курыт лIэщIыгъуэхэм къыщы­щIэдзауэ.

ЗэбгъащIэр IэщIагъэщ

  Тэрч районым хыхьэ Курп Ипщэ къуажэм щыщ ТIымыжь Заур щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта нэужь, 20I2 гъэм лэжьэн щIидзащ «Метро» сату IуэхущIапIэм и оператору.

Жьыбгъэм зэбгрихыу, жылэу щIым хипхъами…

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ колледжыр (унафэщIыр Пщыбий Светланэщ) сыт щыгъуи цIэрыIуэщ ирагъэкIуэкI егъэджэныгъэ лэжьыгъэшхуэмкIэ, ягъэхьэзыр IэщIагъэлIхэмкIэ, гъэсэныгъэм епха Iуэхугъуэ купщIафIэхэмкIэ. ЩIалэгъуалэр  адыгэм и къекIуэкIыкIам, и щхьэм кърикIуа гуихым, игъащIэми  къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэм хуэущииным, лъэпкъ  гъэсэныгъэ яхэлъхьэным хуэгъэпсат колледжым иджыблагъэ щекIуэкIа  зэхуэсыр. Ар епхат Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм.

Урысейпсо зэхьэзэхуэ

 Налшык къалэм и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Урысей МЧС-м къэралым и щIыналъэхэм щиIэ управленэ нэхъыщхьэхэм я командэхэм футбол цIыкIумкIэ я урысейпсо чемпионат. Зэхьэзэхуэм хэтащ командий.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

ЯфIэкIуэда сабийхэм я дунейпсо махуэщ

УФ-м щагъэлъапIэ Филологым и махуэр

Африкэм и махуэщ. Африкэ зэкъуэтыныгъэм и зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1963 гъэм).

Иордание Хьэшимит Пащтыхьыгъуэм и лъэпкъ махуэшхуэщ – и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1946 гъэм къэралыр къыщIэкIащ Инджылызым и унафэм.

НэгъуэщIхэм я унафэм щIэт щIыналъэхэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ

НапэIэлъэщIым и махуэщ

ЩIым и лъынтхуэ

– И-и-пчхи-и! И-и-и-пчхи-и!

Жей псыIэм хэт мэз лъахэр къыдэскIэу зыгуэр къепсащ. Мэз адакъэр щIэлъэтщ, и щхьэ псыгъуэ цIыкIур игъэкIри, бзииху щхьэукъуам и къудамэ нэхъ лъагэм зыдридзейуэрэ: