Календарь событий

29 мая 2022

Бзэмрэ псалъэмрэ ятеухуа жыIэгъуэхэмрэ псалъэжьхэмрэ

•Псалъэ бзаджэ губзаджэщlщ, гурыщхъуэ щIыныр хуэмыхугъэщ.
•Псалъэ бутlыпщам аркъэн кIэлъумыдзыж.
•Псалъэ дахэм гъущlыр къегъэш.
•Псалъэ дахэм пщIэ щIатыркъым.
•Псалъэ мышыур шхын мышыум хуэдэщ.
•Псалъэ щабэ гущабэщlщ.
•Псалъэ IэфIыр мэгъущlэри, псалъэ дыджыр мэщIытэ.
•Псалъэм псалъэ покIуэжри, удыным удын покIуэж.
•Псалъэм уемыплъ, къипсэлъым еплъ.
•Псалъэр куэдрэ жыпIэмэ, мэ щоу.
•Псалъэр куэдрэ бгъэныщкlумэ, IэфI хъужыркъым.
•Псэлъэрейм едэlуэгъуейщ.

Тимур и ехъулIэныгъэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «5 веков органной музыки» фIэщыгъэм щIэт пшыхь гуапэ.

ГъэщIэгъуэнрэ купщIафIэу

Адыгэхэм я бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщ зыщ. Шэч хэмылъу, а зырауэ щытынкIэ ­мэхъу Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфынури. Зэгуэр лъэщ дыдэу щыта бзэ зэлъэпкъэгъухэм я зы пыудахуэ абхъаз-адыгэхэм я бзэм къыпкърыкI ­къарум къуегъащIэ ахэр зыхэпсэукI дунейр зэхэ­зы­щIыкIыфынур акъылкIэ даIуэ цIыхурауэ зэры­щытыр.
Мессарош  Лайош,
венгр щIэныгъэлI. 1839 гъэ

Адыгэбзэм и лъапсэгъущ

Снайпер цIэрыIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Техник ныбжьы­щIэхэм я стан­цым, Нало Залым и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэтым, щекIуэкIащ пневмат фочымкIэ нэщанэ еуэ­нымкIэ Аруан ­районым и зэ­хьэзэхуэ. Ар фэ­еплъ хуащIащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щы­зэрихьэу хэта Жамборэ Щэуал. Абы и фэеплъ зэхьэзэхуэм хэтащ Аруан ­районым и курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

ЩIэныгъэ псоми къахэлыдыкI унэтIыныгъэ

Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозы­гъащIэу щыIэр абыхэм я бзэращ. Дэтхэнэри зей лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гуп­сысэ­хэм уазэрылъэIэсыф Iэмэпсымэщ, абы ­къикIуа гъуэгуанэм, игъуэта зыужьыныгъэмрэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ къызэрып­щIэф Iэмалщ.

Кремлым ирагъэблагъэ щыхъуакIэ…

КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэта, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ Сабий музыкэ школ №1-мрэ Налшык къалэм и гимназие №14-мрэ я гъэсэн Куэцэ Идар и ныбжьым емылъытауэ макъамэм ехьэлIауэ къалэн куэд пщэ­рылъ зыщещIыж икIи зэфIэкI инхэр къегъэлъагъуэ.

Лъэпкъ филологием и лъагапIэхэр

Ди щIыналъэр ящыщщ бзэщIэ­ныгъэм зыужьыныгъэ ин щызы­гъуэтхэм. АбыкIэ фIыщIэшхуэ бгъэ­дэлъщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым адыгэбзэмрэ ли­тературэмкIэ и кафедрэм. Университетым и къудамэхэм я нэхъыжьхэм халъытэ филологие Iэ­натIэм лэжьэн щIидзащ илъэс 90 ипэкIэ, 1932 гъэм, абы щыгъуэ Псы­хуабэ (Пятигорск) къыщызэIуахауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэр пединс­титутым хэту.