Календарь событий

02 июня 2022

Чэнджэщ пщыкIубгъу

Италием щыщ бзылъхугъэ Мария Монтессори етIощIанэ лIэщIыгъуэм и педагогикэм хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуищIауэ щытащ.

Захуагъэм хуэлажьэхэм я зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI Кавказ Ищхъэрэм и юристхэм я I щIэныгъэ зэIущIэшхуэ.

ЩIэныгъэм зезыгъэужь IэмалыщIэхэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Егъэджэныгъэ технологиещIэхэр щIыналъэхэм щIэныгъэ IэнатIэм зезыгъэужь Iэмалщ» зыфIаща конференцэр.

Музейм и жэщ

СурэтыщI ГъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейр иджыблагъэ хэтащ «Музейм и жэщ» урысейпсо Iуэхум.

Уасэр къэувыIэнкIэ хъуну?

ЕрыскъыхэкIхэм къакIэлъыкIуэу, цIыхур нобэ зыгъэпIейтейр псэуалъапхъэхэмя уасэр зэрыдэкIуейрщ. Урысейм и аналитикхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, дызыхуэкIуэ зэман гъунэгъум щытыкIэм зихъуэжынуи къыщIэкIынукъым - пIалъэ дэкIын хуейщ.

Ухеймэ, улъэщщ

США къэралыгъуэшхуэм и тетхэм дуней псор щыхупIэ бзаджэм зэрыпэрашэр иджы псоми ди нэгум щIокI. НэхъапэIуэкIэ ящIар къызогъанэри, иужьрей илъэс тIощIым къриубыдэу, абыхэм лейуэ зэрахьар Iуэтэжыгъуейщ. ПцIы защIэкIэ цIыхухэр зэщIагъэхъаем зэрауштыжурэ, къэрал цIыкIу куэдым я псэукIэри экономикэри зэтракъутащ. 

Къурагъ еупсей

Хабзэ

Адыгэм къыдекIуэкIыу щыта хабзэ хьэлэмэтхэм ящыщ зыщ «Къурагъ еупсей» жыхуаIэр. Иджыпсту ди нэхъыжьхэм я нэхъыбэм ар зэращIэжыр адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и зы пкъыгъуэ цIыкIуущ. Ауэ пасэм щыгъуэ абы хьэгъуэлIыгъуэм пыщIэныгъэ хуиIакъым. Нэхъыбэу ар зэпхар атэлыкъым и къаныр щитыжырт, зэрыхабзэмкIи, езыр-езыру къызэрагъэпщрэ екIуэкIыу арат.

Нобэ

Къэуат зыщIэлъ ерыскъымрэ шхынкIэ емыгъэлеинымрэ я махуэщ
Италием егъэлъапIэ Республикэ щыхъуа махуэр
(1946 гъэм). 1861 гъэм къыщыщIэдзауэ а къэралыр тетащ пащтыхь хабзэм. 1946 гъэм ирагъэкIуэкIа референдумым кърикIуахэм япкъ иткIэ Италие пащтыхьыгъуэр щымыIэж хъуащ – къэралыр республикэ унафэ щIыкIэм хуэкIуащ.
Азербайджаным и граждан авиацэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
1920 гъэм РСФСР-мрэ Тыркумрэ дипломатие зэхущытыкIэ зэхуаIэ хъуащ.