Календарь событий

05 июня 2022

Депутатым къыбгъэдэкI гуапагъэ

Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм, къыщыщIэдзауэ ди щIыналъэм щокIуэкI IуэхуфI куэд. ­НыбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зы­гъэп­сэхугъуэми зэрыщIидзар къэп­лъытэмэ, цIыкIухэм я нэгу зебгъэужьыну, я гур хэбгъэ­хъуэну мы зэманым и чэзу дыдэщ, псапэшхуи зыпылъщ. Апхуэдэ гулъытэ дахэ щIэблэм яхуи­щIащ УФ-м и Къэрал ­Дум­эм и депутат Быф Анатолэ.

Сабийхэм я нэкIэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Тка­ченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм бэрэжьейм къыщызэ­Iуахащ «Дунейр сабийхэм я нэ­кIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэ­гъуэ­ныгъэ-зэпеуэ. КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, су­рэтыщI цIэрыIуэ Ткаченкэ Анд­рей и цIэкIэ зэхашэ а Iуэху дахэр илъэс пщыкIуплI хъуауэ ди щIыналъэм щрагъэкIуэкI.

Хьэмыкъуэхэ къакIэлъыкIуахэр

ПсыншокъуэкIэ еджэу Прохладнэ райо­ным щыIэщ адыгэ къуажэ цIыкIу. Жылэр щитIы­сы­кIар щIы­пIэ зэгъщ. Я щIыр сэтейщ, езы къуа­жэр Къэ­рэгъэш­рэ Къалэ­кIы­хьым­рэ (Прохладнэ) ухуэ­зышэ асфальт ­гъуэгушхуэм пэIэщIэщи, сабэмрэ Iэуэ­лъа­уэм­рэ цIы­хум ялъэ­Iэсыркъым.