Календарь событий

09 июня 2022

ЖурналыщIэм теухуауэ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм утыку къыщрахьащ ди республикэм къыщыдагъэкIа «ЛИффТ» литературнэ журналыщIэр. 

Абхъаз-адыгэ топонимикэр щытепщэщ

ЩIыпIэцIэхэм ятеухуа ди тхыгъэхэм ящыщ зым къыщыхэдгъэщауэ щытащ иджырей Архъызым и Iэхэлъахэм ди гъунэгъу къэрэшейхэр мымащIэу зэрыщитIысыкIар лъахэхутэхэм щхьэусыгъуэ яхуэхъуу, а бгылъэ щIыпIэхэм я тхыдэри фIэщыгъэу зэрахьэхэри а лъэпкъым и закъуэ ирапхыу, абыкIэ зэфIэзыгъэкIыну хуэщIэкъухэр куэду къазэрыхэкIыр. Дэ къызэрытлъытэмкIэ, апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм темыкIхэр и щыпкъапIэм нэплъысыным, зэрыщытар ипэжыпIэкIэ зэхэгъэкIыным емыгугъухэр аращ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэхэм щыпсэухэм газыр щIэшэным хуэгъэзауэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ республикэ штабым и IуэхукIэ» 2022 гъэм мазаем и I6-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэм, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэхэм газыр щIэшэным зыщегъэубгъунымкIэ республикэ штабым, а унафэ дыдэмкIэ къащтам, мы къыкIэлъыкIуэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн:
а) унафэм и псалъащхьэр хэгъэкIын;
б) республикэ штабым:

«Гу щIэращIэхэр» зыгъэщIэращIэ

Бзылъхугъэм Iуэху куэд зэдехь: унагъуэ, лэжьыгъэ, щIэныгъэ, IэщIагъэ, бын. 

Урысейм иран фильмхэр къыщагъэлъэгъуэнущ

Иранымрэ Урысеймрэ щэнхабзэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ урысей телевиденэм а къэралым щыщ режиссерхэм ягъэува фильмхэр къызэрыщагъэлъэгъуэнумкIэ.

Памукъ и романыщIэм теухуауэ

ТхакIуэм и макъыр зэхамыхыж хъуми,
тхэн щызгъэтынукъым.
(Памукъ Орхьан)

Даур Заирэ и ехъулIэныгъэ

Илъэс 20-м нэсауэ ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэпеуэ. «Си гур сабийхэм язот» фIэщыгъэр зиIэ а зэхьэзэхуэр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыныр 2004 гъэм къыхалъхьауэ щытащ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзымрэ. 

Памукъ Орхьан илъэс 70 ирокъу

Нобель саугъэтыр зыхуагъэфэща Памукъ Орхьан мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу. 

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Ректорхэм я зэгухьэныгъэм и УнафэщI, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн иджыблагъэ хэтащ Урысейм и Ректорхэм я зэгухьэныгъэм и зэIущIэшхуэм. Мэзкуу дэт, Ломоносов Михаил и цIэр зезыхьэ Къэрал университетым и ЩIэныгъэ библиотекэм щызэхэта зэхуэсым лъэпкъ щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ ехьэлIа Iуэхугъуэ куэдым щытепсэлъыхьащ.

Елизаветэ ЕтIуанэр пащтыхь гуащэ зэрыхъурэ илъэс 70 ирокъу

1926 гъэм мэлыжьыхьым и 2I-м дунейм къытехьа инджылыз пащтыхь гуащэ Елизаветэ ЕтIуанэм егъэлъапIэ къэралым и унафэр къызэрыIэрыхьэрэ илъэс 70 зэрырикъур. 

Нобэ

Зэныбжьэгъухэм я дунейпсо махуэщ
Аккредитацэм и дунейпсо махуэщ

1719 гъэм Пётр Езанэм урысей губерниехэр щIыналъэ щхьэхуэ-щхьэхуэу зэпыудыным теухуа унафэ къыдигъэкIащ.
1737 гъэм Москва мафIэсышхуэ къыщыхъуащ. Ар а къалэм къыщыхъуа лыгъей нэхъ ин дыдэхэм хабжэ. Абы зэщIищтат къалэкур, уеблэмэ Кремль Уардэунэри исат.
1883 гъэм Москва тхыдэ музей къыщызэIуахащ.
1904 гъэм и япэ концертыр итащ Инджылызым и къалащхьэ лондон и симфоническэ оркестрым.