Календарь событий

12 июня 2022

ПлIэ зэпрыдзыр зэкIупс, Зи IэрыкIри IэфIыпс

ЖыпIэнурамэ, фом и гугъу щыпщIкIэ,  цIыхухэм абы ­хуаIэ щытыкIэр зэхуэдэкъым: нэхъыбэм яфIэфIыпсщ Iэ­пэ­лъапэр зэкIэрызышхэ а шхы­ныгъуэ IэфIыр, къэуа­тышхуэ зыщIэлъыр, узыфэ куэдым я хущхъуэ телъыджэр. 

Кинофестивалыр къызэIуах

КъБР-м и Музыкэ къэрал теат­рым мэкъуауэгъуэм и 8-м къы­щызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр - илъэси 100» еб­ланэ дунейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралы­гъуэр къы­зэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Зэ­хыхьэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я дэIэпы­къуэ­гъуу ирагъэкIуэкI.

НэхъыфIхэр ягъэгушхуэ

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым ща­гъэ­лъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэ­зыщIхэр.