Календарь событий

13 июня 2022

Дагъыстэныр иджы къапоплъэ

«Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэ­кIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я ­республикэпсо зэхьэзэхуэ.  Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-на­гъуэншагъэм и школ» уры­сейпсо сабий-ныбжьыщIэ жы­­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Дахагъэмрэ IэщIагъэмрэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым архитектурэм, ухуэныгъэмрэ дизайн хуэIухуэщIэхэмкIэ и ­къудамэм щеджэхэмрэ и ­хьэ­щIэ­хэмрэ папщIэ дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я      гъэ­­лъэгъуэныгъэ хьэлэмэт иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Дэрэжэгъуэ къуитрэ узыIэпишэу

Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

Зи псэ хуабагъэмкIэ щIэблэм ядэгуашэхэр

Мы гъэм епщыкIуиянэу ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэ­пеуэ. «Си гур сабийхэм язот» фIэщыгъэр зиIэ  а зэхьэзэхуэр Урысей Фе­дерацэм къы­щызэгъэпэщыныр 2004 гъэм къыхалъхьауэ щытащ УФ-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и министерст­вэмрэ егъэ­джэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзымрэ.

Гугъэмрэ гъащIэмрэ щызэблэкIыр...

Гъуэлъыжыгъуэми фIэкIауэ уафэр гъуэгъуащ,  ихъуреягъыр къэлъэлъэжу фIэкIа къыпщимыгъэхъуу. Ар зы­хуэс­хьынур къысхуэмыщIэу сыздэ­джэ­рэ­зым, щыблэр къы­кIэ­лъыуащ. Дунейм къэкъутэну зи­гъэ­хьэзырати, ар къызгу­ры­Iуэри, си IитIыр сIэтат, зэтесIыгъэну… Адрей псори къызэтенэри, сэ си дуней Iыхьэр къутэжащ, нэхъ лъапIэ дыдэу си гъащIэм хэтар здихьри.