Календарь событий

19 июня 2022

Налшык щыIэнущ IT-парк

КIуэкIуэ Казбек Санкт-Петербург щекIуэкI Дунейпсо эко­номикэ форумым щыхуэзащ Кавказ.РФ IуэхущIапIэм и гене­ральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн. ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ ХъыбарегъащIэ IэмалхэмкIэ (IT) парк Налшык къыщызэIуахыным епха лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIым. ПроектыщIэм цIыху куэд къызэщIиубыдэнущ.

ЗыгъэлъэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъухэр

XXV Дунейпсо экономикэ форумым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «Промсвязьбанк» ПАО-мрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ щызэращIылIащ. Абы щыхьэт те­хъуэ дэфтэрым Iэ щIадзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Промсвязьбанк» ПАО-м и унафэщI Фрадков Пётррэ.

ЛъагапIэщIэхэр зи плъапIэ

«Си сабиигъуэм щыщ зы теплъэгъуэ гуимыхуж сщыхъуащ икIи абы и ныбжь тридзауэ къызолъытэ адэкIэ си гъащIэ гъуэгуанэр зэрызубзыхуам. Класс нэхъыжьхэм сыщеджэрт а зэманым. Школым сыщыIэу, зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэхэм ирихьэлIэу, сыджалэри си Iэпхъуамбэр зэрыпкIащ.

Зэрызэдэлэжьэнур ягъэбелджылы

Дызэрыщыгъуазэщи, мэкъуауэгъуэм и 15 - 18-хэм Санкт-­Петербург къалэ щокIуэкI «ЭкономикэмкIэ къэрал зэхуаку ­форум» зыфIаща зэIущIэшхуэм и 25-нэ зэхуэсыгъуэу «ПМЭФ-2022» зи нагъыщэр. Абы лэжьыгъэ IуэхукIэ  щызрихьэлIахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Удмурт республикэхэм я лIыщхьэхэри.

ЗэгурыIуэныгъэ щхьэпэхэр

Санкт-Петербург къалэм мы махуэхэм щекIуэкI Дунейпсо экономикэ зэхуэсым (ПМЭФ) и лэжьыгъэм хэту, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек хуэзащ УФ-м и Правительствэм и нэIэм щIэту ла­жьэ Аналитикэ центрым и уна­фэщI Калинин Константин. Абыхэм Iэ традзащ КъБР-м и Правительствэмрэ Аналитикэ центрымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа дэфтэрым.

ГъащIэ узыншэм и хъумакIуэхэр

СССР-м и Совет Нэхъыщ­хьэм и Президиумым 1980 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м унафэ къищтауэ щытащ Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэ ягъэувыну. Абы щегъэжьауэ, илъэс 40-м щIигъуащи, мэ­къуауэгъуэм и ещанэ тхьэмахуэ ­махуэр цIыхухэм я узыншагъэр, гъащIэр хъумэнымкIэ Iэ­натIэм пэрытхэм я махуэшхуэщ.

Турист IэнатIэм зрагъэужь

Санкт-Петербург щекIуэкI XXV Дунейпсо экономикэ форумым хэту КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Ростуризм»-м и унафэщI ­Догузовэ Заринэрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэхуэ­-защ. Ахэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

«Фи унагъуэм мамырыгъэ ирырелъ»

А фIэщыгъэм щIэту уэрэ­джыIакIуэ цIэрыIуэ Зарэ  (Мгоян Зарифэ) Налшык дэт Театр щхъуантIэм иджыблагъэ концерт ин щитащ.

НэгъуэщI хъуэпсапIэ иIакъым

ЦIыхум IэщIагъэ хуэхъунур, и гъащIэр щхьэузыхь зыхуи­щIыну Iуэхур хэти школым щIэсу, хэти балигъыпIэ иува нэужь къыхех. Аргудан щыщ Бро зэщхьэгъусэхэм - Мухьэдинрэ Маритэрэ - япхъу Анжеллэ па­сэу, иджыри сабийуэ, хьэкъ щы­хъуат и гъащIэ гъуэгур зыт­риухуэнур. Хъыджэбз цIыкIум нэгъуэщI хъуэпсапIэ иIакъым, дохутыру лажьэ и адэ-анэм я гъуэгум ирикIуэн мыхъумэ.