Календарь событий

26 июня 2022

Иужьрей щэбэтым ягъэлъапIэ

IэмэпсымэщIэхэр къэзыгупсысхэмрэ (рациона­лизаторхэмрэ) инженерхэмрэ я махуэр гъэлъэпIэ­ныр, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми мэкъуауэ­гъуэм и иужьрей щэбэтыращ зытехуэр.

Анэдэлъхубзэм и плъыр

Зи гъащIэри гуащIэри сабийхэм анэдэлъхубзэр яIурылъхьэным, ар фIыуэ егъэлъагъуным, гъэсэныгъэ дахэ егъэгъуэтыным тегъэпсыхьауэ псэу цIыхум «бзэм и хъумакIуэ» хужыIапхъэщ. 

Музейм щахъумэнущ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр

КъБР-м и Лъэпкъ музейм ­ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым а IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат На­-куэ Феликс щратащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щахъумэну. Ар ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык къыхуагъэфэщащ.

И щхьэр и лэжьыгъэм егъэлъапIэ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум. Абыхэм я зэфIэкIыр яIэту, я ехъулIэныгъэхэр даIыгъыу, езыхэри ягъэ­лъапIэу къуажэм щIэх-щIэ­хыу­рэ щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэ­хуэ­мыдэхэр.