Календарь событий

28 июня 2022

Бицу Къантемыр и текIуэныгъэ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр. 

Сабийми анэми ядэIэпыкъуащ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. 

Плъыфэхэм куэд къыбжаIэ

ЦIыху балигъым плъыфэу мини I00-м нэс зэщхьэщегъэкIыф. СурэтыщIхэм къалъэгъуф плъыфэ мелуани I0-м нэблагъэ. ЩIэныгъэлIхэм, психологхэм зэрыжаIэмкIэ, плъыфэхэмрэ цIыхумрэ зэпыщIэныгъэшхуэ яIэщ. ЦIыхум и гукъыдэжыр елъытауэ щытынкIэ хъунущ абы. 

Щхьэгуащэрэ КIыщейрэ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум.

ТхылъымпIэр дахагъэу

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. 

Псыежэхым жиIэр

Дыгъэм зеукъуэдийри, удз гъэгъа губгъуэм йоIусэ.

Зэкъуажэгъут, зэгъунэгъут

1990 гъэ лъандэрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ музейм и унафэщIщ ЩакIуэ Марьянэ. 

ГъэщIэгъуэнщ

 Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.

Нобэ

Адыгэ Республикэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэр къыщащта махуэщ

Тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ зэподжэж

Адыгэ тхыдэм и къуэпсыр жыжьэ дыдэ къызэрыщежьэм щыхьэт тохъуэ нарт эпосми нэгъуэщI IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэхэми куэдрэ узыщрихьэлIэ «уащхъуэ» псалъэр. Тхьэ яIуэн (псалъэ быдэ ятын) хъумэ, адыгэхэм нобэр къыздэсым я псэлъафэщ ар - «Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ!» «Мыващхъуэ кIанэр» гурыIуэгъуэщ, хэт (сыт) хъуну «уащхъуэр», сыт абы и цIэкIэ тхьэ щIаIуэр - псалъэ быдэ щIатыр?

Iулъхьэ

Университетым щIэтIысхьэнухэм экзамен ятырт. ПщIантIэм щызэхэт цIыху Iувым нэхъ пыIудзауэ лIы гуп уэршэрырт. Дауи, абыхэм я псалъэмакъри зытеухуар а зыхэплъэ экзамен Iуэхур арагъэнт.

Къудамэ закъуэр пыдупщIыжмэ

 «Псори  дыкъызытепщIыкIар Гоголым  и «Шинелырщ», -  жиIэгъащ  зэгуэр  Достоевский Фёдор.  Урыс  пащтыхьыгъуэм пэщIэта  а тхакIуэ лъэрызехьэхэм хуэдэ щхьэ адыгэхэм къытхэмыкIрэ жыхуиIэу,  зызэман  ди лъэпкъэгъу гуэр къытхэлъэщыхьауэ щытащ, адыгэ литературэм зы  мыхьэни имыIэу жиIэрэ,  ар дунейпсо мардэм зэрылъэщIэмыхьэмкIэ совет тхакIуэхэр игъэкъуаншэу. ЛIы  гумызагъэр  лъэпкъ тхыбзэм фIыкIэ зэрыхуэхъуапсэр  нэрылъагъу пэтми,  жэуап  папщIэу къытфIыдрихьея  гуэрхэр  утыку къэтщIыну тфIэигъуэт. 

Пхъэщхьэмыщхьэхэр щыкуэдщ

Пасэ зэманым Адыгэ Хэкум щыIа зыплъыхьакIуэхэм я гукъэкIыжхэм укъыщеджэкIэ, лIэщIыгъуитI-щы зэрыдэкIам хуэдэу, зытепсэлъыхьыр нобэрей махуэ къыпфIощI. 
 
Франджы сатуущIэ Тавернье Жан-Батист 1630 гъэм Адыгэ Хэкур къызэхикIухьа нэужь, и нэгум щIэкIар тхылъым щихъумэну мурад ищIат. Абы и фIыгъэкIэ, ди Хэкум и пасэрей теплъэр дэри ди нэгу къытхущIогъэхьэ.