Календарь событий

10 июля 2022

Дахагъэр къыщежьэр унагъуэрщ

Сыкъыздыщалъхуа Къамылыкъуэ ­къуажэм зи цIэр фIыкIэ къраIуэ, щапхъэу сыт хуэдэ зэманми къэпхь хъун уна­гъуэ куэд дэсщ, хабзэ дахэ зэрахьэу, я нэмысми удихьэхыу. 

Къабзагъэмрэ гуапагъэмрэ зи нэщэнэ

УФ-м и Президентым 2008 гъэм къыдигъэкIа Уна­-фэм ипкъ иткIэ, ди къэралым иджы 15-нэу щагъэлъапIэ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр. Къэралым и зы Iыхьэу, жылагъуэми и быдапIэ лъэщу щыт унагъуэращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл ­дахэхэм я нэхъыбапIэр: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… 

Куба амбулаторэ щаухуэ

«КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэу цIыху­хэм япэу зызыхуагъазэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ программэмкIэ Куба къуажэм амбулаторэ щаухуэ. Абы те­кIуэдэну мылъкур - сом мелуан 42-р - къэрал бюджетым къы­хэкIащ.

Зи гъащIэмрэ гуащIэмрэ зэтехуа

2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 2-м гъуэгум къыщыхъуа гузэвэ­гъуэм хэкIуэдащ КъБР-м и ­мэкъумэш хозяйствэмрэ Урысейм и агропромышленнэ ­комплексымрэ щIыхь зиIэ я лэ­жьакIуэ, Аруан щIыналъэм и администрацэм и унафэщIу щыта Балъкыз Замир ХьэкIашэ и къуэр. 

КIэлъыплъыныгъэр ягъэткIий

Урысей Федерацэм и Про­курор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ­Кикоть Андрей кърихьэлIэу, Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и прокуратурэм и коллегие екIуэкIащ. Абы щызэхалъ­хьэжащ 2022 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэр.