Календарь событий

06 августа 2022

Къэрал мылъкур зыхухахахэм трагъэкIуадэ

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Федеральнэ казначействэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ. 

Бюджетыр тэмэму ягъэзащIэ

КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ иригъэкIуэкIащ абы и УнафэщI Мусуков Алий. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Пра­вительст­вэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хъубий Марат, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ипщэ Федеральнэ округым щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Мэкъуауэ Тимур сы­мэ.
ЗэIущIэм Iуэхугъуи 9-м щыхэп­лъащ,­ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ Пра­вительствэм и унафэ зыбжанэм я проектхэм. 

Щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр къагъэщIэрэщIэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэгъэхуэбжьауэ щаухуэ, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей щыхуагъазэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ 70-м нэблагъэ.

ЛIыхъужьхэм я дамыгъэхэр яретыж

Дзэ операцэ щхьэхуэ екIуэкIым хэкIуэда зауэлIхэм я къэрал ­дамыгъэхэр я Iыхьлыхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яритыжащ.

Мурадхэри, плъапIэхэри, хъуэпсапIэхэри

КъБР-р мы гъэм илъэси 100 зэрырикъур КIуэкIуэ Казбек цIыхубэм ягу къигъэкIыжащ. 

Налогыу кърахьэлIэм хохъуэ

УФ-м и налог IэнатIэм и ­къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI ГубэщIыкI Аслъэн КъБР-м и Iэтащхьэм лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ.