Календарь событий

07 августа 2022

Хьэщыкъуейм и зи чэзу медаль

Налшык къалэ ще­кIуэ­кIащ «Кавказым и хъуас­кIэхэр» («Искры Кавказа») тхэквондомкIэ фестиваль зэIуха. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа спортсмени 120-м щIигъу.

Еханэ дыщэр зыIэрегъэхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэры­Iуэ Ласицкене Марие пашэныгъэр ­щиубыдащ атлетикэ псынщIэмкIэ Урысей чемпионатым. 

ХъуэкIуэн Алим: «ГукIи, псэкIи, IэпкълъэпкъкIи щызу зыщызгъэпсэхур Къэбэрдей-Балъкъэрырщ!»

Зы пIэм имыту зэпымыууэ лъагапIэщIэхэм хуэкIуэ, ехъулIэныгъэхэр зыIэрызыгъэхьэ ди хэкуэгъу актёр, модель цIэрыIуэ ­ХъуэкIуэн Алим илъэс 20 зэрырикъурэ и гъащIэм къыгуэхыпIэ зимыIэщ камерэмрэ сурэттехымрэ. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Афины, Париж, Истамбыл, Рим, нэгъуэщI щIыпIэхэм щытрах ­фильмхэм, видео клипхэм, модэм теухуа дунейпсо гъэлъэ­гъуэныгъэхэм адыгэ щIалэр жыджэру хэтщ.

Шэдхъуреишхуэмрэ Шэдхъурей цIыкIумрэ

Дыщалъхуа щIыналъэм щIыпIэ дахэ куэд иIэщ. 

Нэм и узыр нахуэщи...

Махуэшхуэр трагъэхуащ иджы­рей офтальмолог цIэры­-Iуэ Фёдоров Святослав къыщалъхуа махуэм.