Календарь событий

10 сентября 2022

Пандэ абрагъуэр зи нагъыщэ

ФокIадэм и 11-р ЦIыхуIэ зы­лъэмыIэса щIыуэпсым и дунейпсо фондыр (World Wide Fund for Nature) къыщызэрагъэпэща махуэщ.

Гупсысэхэр фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хуагъэпс

Иужьрей зэманым ди республикэм и гъащIэм зэхъуэкIы­ныгъэфIхэр къыщыхъуащ. Абыхэм къызэщIаубыдэ псэу­ныгъэм и унэтIыныгъэ куэд. Псом хуэдэжкъым щIыналъэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм игъуэта зыужьыныгъэр. Апхуэдэхэм я лъабжьэщ УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта лъэпкъ проектхэмрэ абыхэм гуэдзэн яхуэхъуа федеральнэ, щIыналъэ программэхэмрэ. ЖыпIэнурамэ, республикэм и зы къали къуажи къэнауэ къыщIэкIынукъым къэрал унафэщIыр зи жэрдэмщIакIуэ хъуа IуэхугъуэфIхэр зылъэмыIэса.

Къэралыгъуэм и къежьапIэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и махуэгъэпсым Къэралыгъуэм и махуэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд. Ар ягъэлъэпIэн щIадзащ 1921 гъэм фокIадэм и 1-м, ­РСФСР-м и ВЦИК-м и унафэкIэ Къэбэрдей округыр Бгырыс АССР-м къыхагъэкIыжу Къэбэрдей автоном область къыщызэрагъэпэщам щегъэжьауэ. Иужь­кIэ ар Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым хуэкIуэжащ. Автономие щхьэхуэ зэрыхъуам хуэгъэпса махуэшхуэ зэхыхьэхэр щрагъэкIуэкIыну махуэр илъэс къэс ягъэувырт абы теухуауэ къыдагъэкI унафэ пыухыкIам тету. Ауэ, 1997 гъэм, КонституцэщIэр къыщащтэм ирихьэлIэу, республикэм и Парламентым ­фокIадэм и 1-р КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэу ­игъэуващ икIи унафэ ищIащ дяпэкIэ ар махуэшхуэу (мылэжьэгъуэ махуэу) къалъытэну. 

ТIыхъужь Алий и цIэр фIащащ

Ди республикэр къы­зэ­ры­зэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум, Урысейм ис лъэпкъ­хэм я щэнхабзэм и Iэужьым и илъэсым, РСФСР-м, КъБАССР-м я цIыхубэ артист ТIыхъужь Алий къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щыхъум ирихьэлIэу, Нартан дэт Щэнхабзэ уардэунэм ТIыхъужь Алий и цIэр фIащащ.

Олимп чемпионхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и илъэси 100 махуэшхуэм ирихьэлIэу екIуэкI Iуэхухэм хэтыну щIыналъэм хьэщIэ куэд къыхуоблагъэ. Абыхэм ящыщщ УФ-м и сенатор, Урысейм и ЛIыхъужь, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щэнейрэ олимп чемпион хъуа Карелин Александр, гандболымкIэ олимп чемпион, Ставрополь щIыналъэм и Думэм Экономикэм зегъэужьынымрэ уней мылъкухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Лавров Игорь, велоспортымкIэ олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шыхъуэ Борис.

ЗэфIэкIышхуэ зиIэ щIыналъэ

ПщIэ зыхуэсщI Казбек ­Валерий и къуэ! Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ сынохъуэхъу!

ЕхъулIэныгъэщIэхэр къэфхьыну

ПщIэ зыхуэсщI Казбек Валерий и къуэ!
ПщIэ зыхуэсщI Татьянэ Борис ипхъу!
Фэри республикэм ис псоми сынывохъуэхъу Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмкIэ.