Календарь событий

11 сентября 2022

ФокIадэ зэIущIэхэр къызэIуах

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIубгъуанэ джэгу­гъуэм хыхьэ зэIущIэхэр тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.

Апхуэдэущ анэдэлъхубзэр зэрагъэбыдэр

КъытщIэхъуэ щIэблэм анэ­дэлъхубзэр егъэджыныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху­гъуэщ икIи щIыхь зыпылъ ­къалэнщ, сыту жыпIэмэ лъэпкъ тхыдэр, хабзэхэр, нэ­щэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэу­кIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр а зы Iэмалырщ - бзэращ а псоми я хъумакIуэр.

ГъащIэм пхрыплъыфырт

Иджыблагъэ илъэс плIыщI ирикъуащ дунейм зэрехыжрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и зыужьы­ныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэ­зыщIа парт, жылагъуэ лэжьакIуэ пэрыту щыта Жыласэ Жыраслъэн.