Календарь событий

12 сентября 2022

Уахэм къыщалъэгъуащ

Карнеги и цIэр зэрихьэу США-м щыIэ щIэныгъэ институтым и IэщIагъэлIхэу Фенг Фаборэ Батлер Полрэ иджыблагъэ хьэршым къыщахутащ абы къыщызылъэтыхь пкъыгъуэ абрагъуэхэм ящыщу «Нептун щIыIэ» зыфIащамрэ гъащIэ здэщыIэнкIэ хъуну зыхуагъэфащэ планетэу тIурэ.

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэжащ

Дыгулыбгъуейдэсхэр куэд лъандэрэ зыпэплъа Iуэхугъуэр мы махуэхэм нахуапIэ хъуащ – къуажэм я зэхуэсыпIэу икIи зыузэщIыпIэу яIэ ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэжащ.

ЛIыгъэрэ хабзэрэ хэлъу

Адыгэм лей къылъысар имыгъэгъун щхьэкIэ и гъащIэр итыфынут.

Лъагъуэшхуэрэ лъэужьыншэ

Черкасский Алексей 1680 гъэм фокIадэм и 28-м Москва къыщалъхуащ. Урысей тхыдэм лъагъуэшхуэ къыхинащ абы, ауэ езыр лъэужьыншэ хъуат. 

Къуэши хьэжы Iэсхьэд ефэнды

Мударей (Тырку, Узун-Яйла) дэса еджагъэшхуэхэм язщ Мысырым дин щIэныгъэ щызригъэгъуэтауэ илъэс тIощIрэ тхукIэ къуажэм къалэн щызыгъэзэщIа Къуэши Iэсхьэд ефэндыр (I883 - I944). 

Тыкуэн гъэщIэгъуэн

Куэд фрихьэлIауэ къыщIэкIынщ «Hatsibana» фIэщыгъэм щIэту Инстаграмым щылажьэ тыкуэн гъэщIэгъуэным. Лъэпкъ дамыгъэ, тхыпхъэхэмкIэ гъэщIэрэщIауэ абы щIэлъ щыгъынхэмрэ бзылъхугъэ хьэпшыпхэмрэ уемыхъуэпсэн плъэкIыркъым.

Нобэ

Iэпэхъ щIыным и дунейпсо махуэщ
Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм и Ипщэ-Ипщэ зэдэлэжьэныгъэм и махуэщ
1492 гъэм
Колумб Христофор Америкэр къызэIуихащ.
1698 гъэм Урысей пащтыхьыгъуэм Таганрог къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ.

Урысейпсо акцэм хэтщ

ФокIадэм и 7-м Новороссийск къалэм щежьащ «Вахта Памяти» урысейпсо акцэр. Мы гъэм ар хуагъэпсащ къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа махуэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы хэтщ республикэм и суд приставхэр. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм сату IуэхущIапIэхэр (щIыналъэхэр) террорым и шынагъуэм щыхъумэным и лъэныкъуэкIэ я полномочие щхьэхуэхэр дэгъэкIынымкIэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

IэпапIэ фIыцIэ

Арыншами зэв мо фэтэр бжэIупэ тIэкIум джэгужьыр щагъэш. Ар зэхэзыублари щIызэхаублари щхьэусыгъуэ хуейуи щыткъым… Джэгум кIэщIэт Iэгу цIынтIэ тIэкIури, дэпкIей-дэлъейрэ тхьэмыщкIафэу, зы лъэныкъуэкIэ къыщопIэнкI.
Зи лъакъуэхэм ерагъыу яIыгъ цIыхубзышхуэр, утыкур хуримыкъуу, къофэри къофэ… хъурейуэ къеувэкIа гуп чэфми ар къауфэрэзыхь, нэхъри къызэщIагъаплъэу. Ешагъэнкъэ иджы щыжыпIэм, дэнэт, «Iэпщацэхэ я кхъуейжьапхъэу» зыкъызыщIедзыж. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм шыщхьэуIум и 30-м къыдигъэкIа Указ №81-УГ-мкIэ къищтащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм шыщхьэуIум и 30-м къыдигъэкIа

Указ №81-УГ-мкIэ къищтащ

Сату IуэхущIапIэхэр (щIыналъэхэр) террорым и шынагъуэм щыхъумэнымкIэ категориехэр зыхуагъэувын хуей сату IуэхущIапIэу (щIыналъэу) Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хиубыдэу щыIэхэм я спискэм хагъэхьэн папщIэ хуагъэувхэр