Календарь событий

15 сентября 2022

Еджагъэшхуэт, цIыху щэджащэт

Еджагъэшхуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор цIэ лъапIэр щIалэ дыдэу зыхуагъэфэща Абдокъуэ Iэуес Исмэхьил и къуэм гукъэкIыж кIэщI къудей мыхъуу, хуэфащэт тхылъ псо тебухуэну.

ЦIыху гъэщIэгъуэнхэр

«Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм зы махуэ гуэрым къыщIохьэ илъэс ныкъуэ ипэкIэ зи гугъу ныфхуэтщIа, мы лъэхъэнэм ныбжь иIэу тIысыжами, Къэбэрдей-Балъкъэрми, зэрыщыту къатщтэмэ, Урысей Федерацэми гырэ къэIэтынымкIэ спортсмен лъэрызехьэу илъэс куэдкIэ къыщекIуэкIа, спортым лъэпкъ лIэужьыгъуэхэмкIэ и мастер Гъуэтыж БетIал. 

Ди гуэлхэр я нэIэм щIэтщ

Еплъи, гуэл къызэрыгуэкI цIыкIущ (метри I00 къудейщ и бгъуагъыр зэрыхъур), кIэлъыплъыжи, щIы щIагъкIэ псы къызыхэлъадэ гуэлу дуней псом тетым я нэхъ куу дыдэщ. КъищынэмыщIауэ, абы куэду хэт сероводород химическэ пкъыгъуэм и мэ гурымыхьыр къыхех. Абыи емылъытауэ, а щIыпIэм щыпсэухэм я кIуапIэщ, я зыгъэпсэхупIэщ. ГъэщIэгъуэнщ гуэлым теухуауэ къекIуэкI IуэрыIуатэхэри. Ахэр зэтехуэркъым, ауэ я дэтхэнэми и купщIэр зыхуэкIуэжыр гуэлым нобэм къэс и кIэм нэсу ямыджыф, къаруушхуэ зыхэлъ щэху гуэр зэрихъумэрщ.

Къулеигъэ ин дыдэ

Мэзым и махуэр адрей къэралхэм щагъэлъапIэр гъатхэпэм и 21-р арами, Урысейм ар зытехуэр фокIадэм и 15-м къыщегъэжьауэ и 17-ри хыхьэущ. Абы щхьэусыгъуэ иIэщ: Совет Союзым 1977 гъэм и фокIадэм къару щигъуэтат мэз законодательствэу мы IэнатIэм егъэщIылIам. 
АтIэми, Мэзым и махуэр гъэлъэпIэныр япэ дыдэу къыщыхалъхьауэ щытар Мэкъумэш хозяйствэмкIэ европей ассоциацэм 1971 гъэм иригъэкIуэкIа зэхуэсышхуэрт. 

Илъэс 220 гъуэгуанэ

Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 220-рэ ирикъуащ. Абы теухуа махуэшхуэ зэIущIэ щекIуэкIащ УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэм. 

Гъэсэныгъэм теухуауэ

Адыгэхэм мыхьэнэшхуэ иIэу ялъытэрт сабийр зрапIыкI гущэм, ар къызыхэщIыкIа пхъэм деж къыщыщIэдзауэ зыщIамкIэ иухыжу. Пхъэ угъурлыуэ ябжырт кхъужьейр, бжейр, Iэнейр, псом хуэмыдэу хьэмкIутIейр. Гущэ Iэдий, гущэ лъэгу хуэдэхэр хьэмкIутIейм къыхащIыкIмэ сыт щыгъуи нэхъ къащтэрт. Адыгейхэм нэхъ пхъэ махуэу жыхуаIэр кIей, тIушэ, жыгей хуэдэхэр арат, ауэ абыхэми хьэмкIутIейм къыхэщIыкIа пхъэбгъу пIащIэ щимэ цIыкIу гущэкъум фIадзэрт.

Чэфу машинэр ирихужьащ

Урысей МВД-м и Прохладнэ къудамэм и плъыр частым шыщхьэуIум и 30-м сыхьэт 16-м псэлъащ щIыпIэм щыпсэу, илъэс 66-рэ зи ныбжь цIыхухъур, и «ВАЗ 2I099» автомашинэр зэрырахужьамкIэ хъыбар яригъащIэу. ЗэрыжиIамкIэ, IункIыбзэIухыр щIэгъэнапIэм илът, езыр метритхукIэ пэIэщIэу арат. МыцIыху гуэр автомашинэм бгъэдыхьэщ, рулым IутIысхьэри IукIащ. 

Нобэ

Демократием и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ, 2007 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
УФ-м и санитар-эпидемиологие къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Дагъыстэным щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
Беларусь Республикэм и библиотекэхэм я махуэщ
Азербайджаным щагъэлъапIэ щIэныгъэхэм я махуэр
Японием щагъэлъапIэ нэхъыжьхэм пщIэ яхуэщIыным и махуэр