Календарь событий

20 сентября 2022

Дунейпсо чемпион ЩхьэщэмыщI Рэмэзан

Узбекистаным и Намаган къалэм щекIуэкIащ бгырыпх бэнэкIэмкIэ дунейпсо чем­пио­нат. Абы хэтащ къэрал  32-м къикIа спортсмен 350-рэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дэщIыгъуу зэ­пеуэм зыкъыщигъэлъэ­гъуащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщ спортсменми.

Къуэжьыкъуей Ипщэми зекIуэр щыдаIыгъ

Кавказ Ищхъэрэм щыIэ адыгэ жылагъуэхэм ящыщу ипщэ лъэныкъуэмкIэ нэхъ пыIукIуэта дыдэу щысыр ди республикэм и Шэрэдж куейм хиубыдэ Жэмтхьэлэ къуажэрщ. Ар къурш­хэм я лъабжьэкIэ щыIэ мэзылъэ Iуащхьэхэм я куэщI дыдэм исщ. АтIэми, апхуэдэ щIыпIэр зи хэщIапIэ жылэр адыгэ лъэпкъым и тхыдэм пщIэ нэхъ щыхуащI къуажэхэм ящыщщ, дэ къызэрытлъытэмкIэ.

Хъуапсэм псэ хэтщ

Ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ!

Ди къуэшыфIхэ, ди шыпхъу дахэхэ!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэмкIэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу. Мы махуэшхуэр епхащ адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм, абы къегъэлъагъуэ ар и анэдэлъхубзэр, щэнхабзэр, псэкупсэ къулеягъыр, хабзэр ихъу­мэну, зыужьыныгъэм адэкIи хуэкIуэну зэрыхущIэкъур. Ап­хуэ­дэуи и дамыгъэщ мамырыгъэм, гуапагъэм, захуагъэм, республикэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэкъуэтыныгъэмрэ псэкупсэ къулеягъымрэ.

Нобэ

♦Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэщ

♦Белоруссием и таможенникым и махуэщ

♦Осетие Ипщэм щагъэлъапIэ я къэралыгъуэр щагъэува махуэшхуэр. 1990 гъэм фокIадэм и 20-м Осетие Ипщэм и лъэпкъ суверенитетым теухуа декларацэр къащтащ.

♦1862 гъэм Санкт-Петербург къэрал консерваторэр къызэIуахащ. Ар Урысейм и япэ музыкэ еджапIэ нэхъыщхьэщ.

♦1918 гъэм Красноводск къалэм инджылыз интервентхэм щаукIащ Кавказ ЩIыбым совет властыр щыгъэувыным и унафэр зыIэщIэлъа, Баку щыщ комиссар 26-рэ.