Календарь событий

21 сентября 2022

Дюма и Кавказыр

Хэт зымыцIыхур Дюма и лIыхъужьхэу Д’Артаньян, виконт де Бражелон, граф Монте-Кристо сымэ? Ауэ куэд щымыгъуэзэнкIи хъунущ франджы тхакIуэр Кавказым зэрыщыIамрэ и нэгу щIэкIахэр тхылъу къызэрыдигъэкIыжамрэ.

УщыдэкIуеинури ущехуэхынури пщIэркъым

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хэта нэмыцэ дзэзешэхэм ящыщу нэхъ пщIэшхуэ зиIар фельдмаршал Роммель Эрвинт. ЗэхэгъэкIыгъуэ щыхэхуами, абы нэхъ къищтащ и щIыхьыр хамыутэу лIэныр.

ЛIыгъэ зыхэлъыр мамырыгъэр тезыгъакIуэрщ

Тамаев Iэсхьаб кавказ щIалэгъуалэм я деж щыцIэрыIуэ шэшэн спорт блогерщ икIи бэнакIуэщ. Дагъыстэным щыIэрэ пэт, тыкуэнышхуэхэм я зым псынщIэу щIыхьэу къыщIэкIыжыну и мураду, щIалэм машинэр хабзэм ебакъуэу игъэуващ.

«…СыкъызыхэкIа лъэпкъыр фIыуэ солъагъу, абы сропагэ»

Адыгэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, лъэпкъым зыгуэр хуэзыщIахэр дигу къэдгъэкIыжыныр, я цIэ къиIуэныр щхьэпэщ - щIалэгъуалэм я дежкIэ, гуапэщ - нэхъыжьхэм щхьэкIэ.

Апхуэдэу Къалмыкъ Юрий Хьэмзэт и къуэм теухуауэ (1934 - 1997 гъгъ.) и гъащIэ гъуэгуанэр щIэныгъэ Iуэхумрэ политикэмрэ хуэунэтIауэ зэрыщытам теухуа куэд ятхыжащ, нэхъыщхьэжращи, абы цIыхугъэ хэлъар зыми ящыгъупщэркъым. Гъуэгу захуэм тетынымрэ Iуэху дахэхэр къехъулIэнымрэ зи фIыщIэу ялъытэр, шэч хэмылъу, егъэджакIуэу щыта и адэ-анэрщ, абыхэм ар зыщIапIыкIа гъэсэныгъэрщ.

ДызэщIэзыгъэуIуэ зэхыхьэшхуэ

«Юбилейр - бгыхэм» автомобиль зекIуэм хэтхэм Шэрэдж районым щаIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа экипаж 50-м щIигъу.

Лъэпкъхэм я нэхъ уардэр щыпсэу лъахэ

Мыгъэрей фокIадэ мазэр ди республикэм и дежкIэ адрейхэм хуэмыдэжу гъэнщIащ щIыналъэм, абы щыпсэухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ дахэхэмкIэ. Куэд щIакъым зэ­дэууэ зэрыдгъэлъапIэрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къэ­ра­лы­гъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъуар. ДыщыгуфIыкIыу тIэтащ ЩIэныгъэхэм я махуэр, республикэм и къалащхьэ Налшык и махуэр. Иджы дыгъуасэ лъандэрэ гукъы­дэжрэ дэрэжэгъуэрэ къыдиту дыхэтщ Адыгэхэм (шэрджэс­хэм) я махуэр гъэлъэпIэным.

Уимытхыгъэ умыгъей

Питкярантэ къалэм щыщ Корепанов Максим цIэ лей кIэрыпщIащ: «Интернет-дыгъуэгъуакIуэ». ЩIалэм ар и жагъуищэ хъууэ суд пащхьэм ихьа щхьэкIэ, хеящIэхэми и хьэтыр къалъэгъуакъым. Абдеж дыдэм къыщыщIагъэщащ Максим и напэр зэрытекIамкIэ езым и нэпсеягъэм фIэкIа зыри зэрымыкъуаншэр.

ЗекIуэм пыщIа хабзэхэр

Адыгэхэм я гъащIэм зекIуэм мыхьэнэуэ щиIар къэлъытэгъуейщ. ЗекIуэм пыщIа Iуэхугъуэ псори зэхэплъхьэмэ, зы щIэныгъэ псо мэхъу.  Абы зэпкърыхауэ тотхыхь тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Мэрзей Аслъэн.