Календарь событий

22 сентября 2022

Гъуэгуанэ дахэ

Хэку зауэшхуэм и гуащIэгъуэти, цIыхухъу балигъхэр зауэм щыIэт. Дунейр шэджэладжэт шхынрэ щыгъынкIэ хуэщIар закъуэтIакъуэт. Нартыху путым сом мин и уасэт. Iэщым мэкъумылэу иIэр мащIэ дыдэт. Шыгъур зэпэубыдат. Дэнэ къипхынут ерыскъыхэкIхэр, фашистхэм къыдащIылIа зауэ емынэм димыгьэвамэ, димыгъэсамэ? Узэгупсысын куэдыкIейт. Дэтхэнэр бгъэвынт?

Бэзэр дыхьэшх-дыхьэгъхэр

1. ЗэщхьэгъуситIыр зэрызэщыхьэж пэтар
Къэсщэхунышхуи щымыIэу бэзэрым сыздэкIуам, дыхьэпIэм деж шокъущ жоуэ сащыхуозэ Къармэхьэблэ къызэриIэпхъукIхэрэ куэд мыщIа Мыхьмудрэ Хъанийрэ:
– Бэзэр босын, си гъунэгъущIэхэ! ЛIо, фызыплъыхьакIуэ хьэмэрэ фыщэхуакIуэ? 
– Упсэу апщий, Мыхьэмэт. Уэлэхьэ, къэтщэхунышхуи щымыIэ. ЩIалэмрэ нысащIэмрэ, Тхьэм и шыкуркIэ, зэкIэ зыми дыщагъащIэркъым… 

НОБЭ

♦Пылхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
♦Автомобиль къэмыгъэсэбэпыным и дунейпсо махуэщ.
♦Болгарием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ.
♦Балтие къэралхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
♦Махуэмрэ жэщымрэ зэхуэдэ щыхъу бжьыхьэ махуэщ

Адыгэхэмрэ вагъуэхэмрэ

Гъуэгу техьамэ, зекIуэлIым гъуазэ иIэн хуейщ, мыгъуэщэн щхьэкIэ. Псыжьрэ Тэнрэ яку дэлъ губгъуэ нэщIым щихьэкIэ, адыгэ шум и гъуазэт уафэ бзыгъэм къитIысхьэ вагъуэхэр. Шыхулъагъуэм иригъуазэурэ, ар Тэн зэпрыкIырти, Индыл нэсырт, гъуни нэзи зимыIэ губгъуэ нэщIым щигъуэщыхьи къэхъуртэкъым. ЗекIуэлIым дежкIэ гъуазэ хъурт Вагъуэзакъуэр, Вагъуэбашыр, Вагъуэабрэджыр, Нэхущвагъуэр, Вагъуэзэшиблыр, Вагъуэбыныр. Вагъуэзэшиблым зигъазэмэ, нэху зэрыщыр ищIэрт зекIуэлIым, и пIэм зэи имыкI Вагъуэзакъуэм иригъуазэурэ, ипщэри ищхъэрэри, къуэкIыпIэри къухьэпIэри игъэнахуэрт.

Бостей плъыжь зыщыгъхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрыунэхурэ илъэсищэ зэрырикъум, СССР-м и илъэсищэ къэблагъэм я щIыхькIэ, «Урысейм и гугъэ» («Надежда России») бзылъхугъэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщри, республикэм и бзылъхугъэхэр Налшык, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм ирикIуащ бостей плъыжь ящыгъыу. 

Адыгэ лъэпкъхэр къызэрыхъуам теухуауэ

Иджырей адыгэхэр, къэбэрдейхэр, шэрджэсхэр къызэщIэзыубыдэ адыгэ лъэпкъыр къызэрыхъуа щIыкIэр кавказоведенэм иджыри IупщIу иубзыхуауэ плъытэ хъунукъым. Ауэ жыпIэ хъунущ адыгэхэм я къуэпсыр пасэрей меот, синд, псесс, керкет, зих, кашк (касоги) илъэс минитIым щIигъукIэ узэIэбэкIыжмэ, тенджыз ФIыцIэмрэ Азоврэ я Iуфэм щыщIэдзауэ Псыжь и къежьапIэр хиубыдэу Iусахэм я деж къызэрыщежьэр. 

Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэхэр

ФокIадэм и 15-м, лимфомэм ебэнынымкIэ Дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, Лышх узыфэхэмкIэ медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэу Ростов къалэ дэтым къыдигъэкIащ «Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэхэр» тхылъыр. 

ТхылъыщIэ – дунеищIэ

«ЩIэуэ зэбгъащIэм и мащIэри щIэныгъэщ», жаIэ. ЩIэныгъэ дунейр апхуэдизкIэ гъунакъэншэщи, тIэкIу ухыхьамэ, адэкIэ щыIэр къыщIэбгъэщыну, укъызэмыплъэкIыжу укIуэтэну ухуейуэ узыIэпешэ, къыпхукъуигъэщри апхуэдизкIэ лъащIэншэщи, къыщIэбгъалъэ къэс нэхъыбэж къыкIэлъегъакIуэ, зымащIэ фIэкIа къыпхукъуимыгъэплъми, и щэхур къыуигъэтIэщIыну узэрешалIэ. 

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ онкологхэмрэ урологхэмрэ я щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Лъэпкъхэм я зэныныбжьэгъугъэмкIэ урысей университетым, Урысей Федерацэм онкологие, радиологие унэтIыныгъэхэмкIэ щыIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр зэзыгъэуIу медицинэ центрым, Герцен П. А. и цIэр зэрихьэу Москва дэт, онкологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым. ЗэIущIэм хэтащ республикэм и онкологхэмрэ урологхэмрэ, медицинэм хуеджэ студентхэр.