Календарь событий

02 ноября 2022

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 2, гъубж
Журналистхэм щIэпхъаджагъэ якIэлъезызыхьахэр жэуапым емышэлIэныр къызэпыудыным и дунейпсо махуэщ
1721 гъэм
Пётр Езанэр Урысейм и император хъуащ.
1894 гъэм къэрал унафэр IэщIалъхьащ Урысейм и иужьрей император Николай ЕтIуанэм.
1937 гъэм, Октябрь революцэшхуэр илъэс тIощI щрикъум ирихьэлIэу, Кремлым и чэщанитхум щыщIагъэнащ налкъут плъыжьым (рубиным) къыхэщIыкIа вагъуэхэр.

Лейуэ зыри къигъэщIакъым

Хыпсыр зи псэупIэ псэущхьэ абрагъуэхэр
Гренландием къыщежьэу, Лабрадор и псы Iуфэм щылъхуэну тюлень гупышхуэхэр къокIуэ, кхъухьлъатэхэмрэ жьыхулъатэхэмрэ ящхьэщыту. Иужьрейхэм лъахъшэ зэрызащIу, тюлень шырхэм щакIуэхэр башкIэ еуэурэ къызэфIагъэмахэри япхъуатэ, асыхьэтуи абыхэм я фэ хужь цIыкIухэр трауд, гущIэгъуншэу, цIыхугъэ жыхуаIэр ямыщIэу.
Тюленыфэ цIыкIухэр лъапсейуэ ящэху, аращ цIыхум и гущIэгъуншагъэр къызыхэкIри. ЗэтраукIащ гренланд джейхэри. Джей пIащэхэр хьэпшып нэхъ лъапIэ дыдэхэм пащIырти, зэхуахьэсырт, щэр ягъэвэжырт, лыр псым хадзэжырт.

Пщащэ IэпщIэлъапщIэ

И IэдакъэщIэкIхэмкIэ куэдым къацIыхуащ Псыхъурей къуажэм щыщ Батыр Зерэ. Фэилъхьэгъуэхэм нэмыщIкIэ, абы дахэу икIи екIуу хьэпшып зэхуэмыдэхэр лъэпкъ дамыгъэхэмкIэ егъэщIэращIэ. Хъыджэбзым и IэдакъэщIэкIхэм сытым дежи щIэупщIэ яIэщ, абы и щыхьэтщ и IуэхущIапIэр цIыху кIуапIэу зэрыщытыр.

«ТхылъышхуэкIэ къыпхуэмыIуэтэнщ а зэманхэм тлъэгъуар»

ЦIыху гъащIэм лъабжьэ хуохъу щысабийм и нэгу щIэкIамрэ зэхихамрэ. Ахэр дахэу, фIыуэ щытамэ, уи насып къикIащ… Уегупсысмэ, я насып къикIауэ жыпIэ хъунущ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр, абы щыгъуэм Къафэмрэ уэрэдымкIэ гупт, щызэфIэувэм зи гъуэгуанэр щIалэ дыдэу абы езыпха хъуахэм. Зи гугъу фхуэтщI бзылъхугъищри (сурэтым щыволъагъу) абыхэм ящыщт.

Кадет ныбжьыщIэхэм къахохъуэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт, Дыкъынэ Зураб и цIэр зезыхьэ кадет еджапIэ-интернат №1-м щIэс ныбжьыщIэхэм иджыблагъэ къахэхъуащ. Ар и щхьэусыгъуэу зэхаша гуфIэгъуэ зэIущIэм и утыкум кадетхэм я пщэ къыдэхуэ къалэнхэр зэрагъэзэщIэнумкIэ, еджэныгъэр Iэпэдэгъэлэл зэрамыщIынумкIэ, щалъхуа хэкум зэрыхуэпэжынумкIэ ныбжьыщIэхэм тхьэлъанэ щащIу дауэдапщэ дахэ ирагъэкIуэкIащ.

 

УФСБ-м къет

Мелуани 2-м щIигъу хэщIыныгъэ

КъБР-м щыIэ УФСБ-м экономикэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэм пэщIэт Iуэхухэр щригъэкIуэкIым къызэпиудащ КъБР-м и Тэрч районым и щIыпIэ администрацэм финансхэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэу щыта Дыкъуэ А. А. илэжьа хабзэншагъэр.

НаIуэ къызэрыхъуащи, абы и къулыкъур къигъэсэбэпурэ къэралым Iуэху пыухыкIахэм яхухиха ахъшэр и банк счётхэм игъэкIуащ икIи щIыпIэ бюджетым сом мелуани 2-м щIигъу хэщIыныгъэ иритащ.

Шейм и къежьапIэр

Шейм и хэкуу къалъытэ Китайр. Абы и пащтыхьу щыта Нуну Шень япэу игъэвауэ щытащ шей. Ар къыщыхъуар ди эрэм ипэкIэ 2700 гъэрщ. Пащтыхьым мафIэм деж псы къыщигъэвэну тригъэувэри, абы зэрымыщIэкIэ хэлъэлъащ жыгым къыпыщэща тхьэмпэхэр. Ар пащтыхьым гъэщIэгъуэн щыхъуащ икIи тхьэмпэхэм псыр къыщIигъэвыкIащ. Ефэри, егъэлеяуэ гурыхь щыхъуащ. А Iуэхум и ужькIэ, Китайм зыщрагъэсащ шейудз ягъэкIыу, ар къагъэсэбэпу.

Къанкъулым и «Наршур»-м теухуауэ

«Къуажэр адрей къуажэхэм къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым. Ари псы Iуфэм Iусщ, унагъуэ жьэгухэм къадих Iугъуэ мащIэр къыщхьэщыту, и уэрамхэр, япэхэми хуэдэу, зэрынашэкъашэщ, ауэ абыхэм иджыри шыдыгу зэщIэщIахэм куэд дыдэрэ уащрохьэлIэ. Наршухэм иджы зэрагъэпэща машинэхэр абыхэм япэлъэщакъым, «ГъащIэщIэм и бийуэ» зы зэман щыта шыдыр псэ быдэу къыщIэкIащ».

Къэралыр и щIэблэм яхуосакъ

Унагъуэм и пщIэр хъумэн, сабийхэр щапхъэ мыхъумыщIэм пэIэщIэ щIын – ар и лъабжьэщ жэпуэгъуэм и 20-м УФ-м и Къэрал Думэм къыщыхалъхьа жэрдэмым.