Календарь событий

04 ноября 2022

НыбжьыщIэхэр я хьэщIэщ

Прохладнэ къалэм дэт лицей №3-м и 7-нэ классым щIэсхэр иджыблагъэ ирагъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым. Covid-19-м и ужькIэ мыпхуэдэ зэхуэс иджы япэу ирагъэкIуэкIыу аращ. Ар «Парламент сыхьэтым» хыхьэу къызэрагъэпэщащ.

ЗэдэдгъэлъапIэ Iуэхум и къежьапIэр

2005 гъэм щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 4-м Урысейм щагъэлъапIэ ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэ зыхуэсщI и цIыхухэ!
Си лъахэгъу лъапIэхэ!
ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сыныво­хъуэхъу!
А махуэр и дамыгъэщ Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм, лIэщIыгъуэкIэрэ ди къэралым и къарумрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я лъабжьэ быдэу къекIуэкIахэм, я зэкъуэтыныгъэмрэ зэхэщIыкIымрэ и лъэщагъым.