Календарь событий

06 ноября 2022

«Абрэджхэр» къэрал утыкум къохьэ

Иджыблагъэ Япэ каналымкIэ къагъэлъагъуэу щIадза «Зэрыкъэралу пщэфIапIэм уэрэд щыжыдоIэ» теленэтыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым ис­хэм я деж зэуэ цIэрыIуэ щыхъуащ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы япэ дыдэу уэрэд щыжызыIахэм ящыщщ ди республикэм икIа адыгэ щIалэхэр.

Бэнэныгъэр иджыри йокIуэкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым ­футболымкIэ и чемпионатым и дивизион нэхъыщхьэм хыхьэ зэхьэзэхуэхэр и кIэм нэблэ­гъащ. ТIощIрэ ебланэ джэгу­гъуэм хыхьэ зэпэщIэтыныгъэхэр ­тхьэмахуэ блэкIам республикэм и щIыпIэ зэмы­лIэужьы­гъуэхэм щызэхэтащ. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщ­хьэр къэзыхьар тхьэмахуэ ипэкIэ наIуэ хъуами, дыжьын медалхэм папщIэ бэнэныгъэр иджыри йокIуэкI.
 

Театр цIэрыIуэм и пщыхьэщхьитI

Иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ «Современник» театр цIэрыIуэм и артистхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрыри­къум и щIыхькIэ ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Зэуэ къыхэгъэщыпхъэщ ди щIыналъэм щыпсэу куэд абы зэрыщыгуфIыкIар. 

Адыгэ фильмхэр Москва щагъэлъагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм къэралыгъуэ зэрагъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ, УФ-м и къалащхьэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм ящыщщ «Адыгэ кином и тхьэмахуэр». Ар къыщызэIуахащ Москва дэт «ТекIуэныгъэм и музейм». Зэхыхьэр хуабжьу щхьэпэт, сыту жыпIэмэ, адыгэ щэнхабзэм иужьрей илъэсхэм игъуэт зыужьыныгъэм щыхьэт нахуэ хуохъу адыгэ фильмхэр зэрытрахыр. ТхьэмахуэкIэ ди къэралым и щыхьэрым щагъэлъэгъуащ документальнэ, художественнэ, щIэныгъэ, тхы­дэ фильму 8.