Календарь событий

07 ноября 2022

«Унащхьэм щхьэ иIэкъым»

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу сурэтыщI IэщIагъэр япэу зэзыгъэгъуэтар Акъсырэ МуIэедт (Саратов дэт художественнэ еджапIэр къиухри къигъэзэжат).

IущагъкIэ ефIэкIырт

Тхыдэтххэм къалъытащ Пащтыхь Къэтбей (1467 - 1495) адрей пащтыхьхэм губзыгъагъкIэ, IущагъкIэ яфIэкIыу зэрыщытар. Ар егъэлеиныгъэ хэмылъу, динщIэкъут. И ныбжьыр илъэс 60 ирикъуауэ пащтыхь хъуащ, щытеувам щыгъуэ къэралыр зэхэзэрыхьат, ахъшэ хъумапIэхэр нэщIти, ахэр псори ипIэ иригъэувэжри, цIыхубэм загъэпсэхужащ. Къалмыкъ Аднан зэритхыжымкIэ, ар щыткIиинум деж ткIийт, щыщабэнум дежи щабэт. Тхылъ куэду еджэрт. И бий нэгъунэ щIыхь яхуищIырт: пшыхьхэм, зэхуэсхэм къригъэблагъэрт, спорт зэхьэзэхуэхэм иригъэплъырт, хьэжыщI кIуэнур, дэIэпыкъурт.

Театр гъуазджэм хуэлажьэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм я «Ипщэ утыку-I00» VI дунейпсо фестивалым «ЦIыхубз роль нэхъыфI» щIыхьыцIэр зыхуигъэфэща Гуэщокъуэ Регинэ театр гъуазджэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэм ящыщщ.

Матэ хуным хуэIэижьщ

Махъсидэ (Гуанэ) Аидэ чы IэрыщIым къыхещIыкI матэхэр, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып цIыкIухэр, къэлътмакъхэр, хьэкъущыкъухэр, уеблэмэ бзухэм я шхапIэ-унэ цIыкIухэр. 

Гум и зыщIыкIэ

Гур архъуанэм ирехьэри… гъащIэ псо щоуназэ.

Дызыщыпсэу ЩIыр - бжыгъэхэмкIэ

ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, дызыщыпсэу ЩIымрэ Дыгъэ системэм хиубыдэ вагъуэхэмрэ адрей планетэхэмрэ илъэс меларди 4,6-рэ ипэкIэ къэунэхуащ.

Танк къуэлэныжьым и кIуэдыжыкIар

(Япэ Iыхьэ)

Ар уэ уи фIэщ мыхъункIи хъунщ, щIалэ, ауэ, и пэжыпIэм ухуеймэ, Iуэхур мыращ зэрыщытар.
Йоуэри, гъатхэкIэ дахэрэ жыгхэр вууэ гъэгъауэ, гупэ хадэм сыпэщащэу ситт. Гитлъыр къыттеуэну дзэ зэхуешэс щыжаIэм, си шыплIэ пылимотыжьыр къызэфIэздзэжри, зызгъэхьэзырауэ сыдэст сыдэмыкIыу. Сыдэсти, зы шу цIыкIу къыIуолъадэ:
 - Ярэби, Лыкъынэ и унэр дэнэ дей? - жеIэри.
 - Лыкъынэ и унэм ухуеймэ, мес! - жызоIэри ди унэм Iэпэ хузоший. - Езы Лыкъынэ ухуеймэ, сымис! - жызоIэри Iэпэ зыхузошииж.

ЩIэныгъэм и IункIыбзэр

Мадинэ къалэ цIэрыIуэм хьэжыщIу кIуар абы егъэджакIуэ зэрыщыхъуам теухуа хъыбарщ Къашыргъэ Мухьэмэд ефэнды щхьэмахуэм къытхуиIуэтэжыр, зытеухуари езыращ.