Календарь событий

08 ноября 2022

ЦIыхубэ усакIуэ

Адыгэ уэрэдус, джэгуакIуэ, усакIуэ, тхакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ щэкIуэгъуэм и 8-м илъэси 140-рэ ирокъу. Абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ ди лъэпкъ IуэрыIуатэм и фIыпIэ уэрэдыжьхэр, хъыбарыжьхэр цIыхубэм я деж екIуу нэхьэса зэрыхъуам.

Телевиденэ щхъуэкIэплъыкIэм и къежьапIэр

1967 гъэм и жэпуэгъуэм Совет Союзымрэ Франджымрэ щекIуэкI гъащIэм къыхыхьауэ щытащ щхъуэкIэплъыкIэу къэзыгъэлъагъуэ телевиденэр. Жэпуэгъуэм и 1-м франджыхэр еплъащ Совет къэралым и лIыкIуэу а щIыпIэм щыIэ Зориным и къэпсэлъэныгъэм. Ар теухуат совет властыр къызэрыунэхурэ илъэс 50 зэрырикъум. Апхуэдэ дыдэу совет телевизореплъхэм щхъуэкIэплъыкIэу ялъэгъуащ франджы лIыкIуэр ди къэралым къызэрыщыпсалъэр. Мис апхуэдэу зэфIэкIауэ щытащ къулыкъущIэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ илъэс куэдкIэ зэлэжьа совет-франджы проектыр.

Къуэшыркъуей хъыджэбзыр и гъэсэныгъэкIэ къахощ

Мы тхыгъэр зытеухуар Адыгэ Республикэм щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» фестиваль-зэпеуэм «Пщащэ гъэса» щIыхьыцIэр къыщызыхьа ЖьэкIэмыхъу Даринэщ. Гуапэщ Кэнжэ (Къуэшыркъуей) къуажэм къыдэкIа хъыджэбзыр и гъэсэныгъэкIэ абы къызэрыщыхэжаныкIар. Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэхьэзэхуэр Адыгэ Республикэм ЦIыхубэ щэнхабзэмкIэ и центрым къызэригъэпэщащ, ЩэнхабзэмкIэ министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу. Зэхыхьэ дахэр ящыщщ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я илъэсым зэфIаха Iуэху дахэхэм.

Шэмпаул

(ЕтIуанэ Iыхьэ)
Арати, мазэр докIри, фронтым согъэзэж.

Къандурым и романыщIэр – урысыбзэкIэ

2016 гъэм инджылызыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ иджыблагъэ Котляровхэ я тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIа, Къандур Мухьэдин и «Кабардин» романыр.

Зи псыхъуащхьэр хъуэпсэгъуэ

Адыгэхэм Урыху зыхужытIэ, осетинхэм ящыщу дигорхэм - Ираф, иронхэм – Араф цIэхэмкIэ зэхацIыхукI псыр зи щIыналъэр зэпылъ республикэхэу Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щожэх.

 

Сыт хуэдэ узми и хущхъуэгъуэр щIыуэпсым хэлъщ

Илъэс мин бжыгъэкIэ цIыхур кIэлъыплъащ щIыуэпсым, къэкIыгъэхэм, удзхэм, ахэр цIыхум епхьэлIа нэужь сэбэп е зэран зэрыхуэхъум. Ауэрэ къэунэхуащ цIыхубэ медицинэ жыхуэтIэжыр. Нобэ фармацием ицIыху хущхъуэгъуэ мин бжыгъэхэр, дауи, пэсэрейхэм яцIыхуакъым, ауэ узыфэ шынагъуэхэм зэрызыщахъумэ, зэрызагъэхъуж Iэмалхэм щыгъуазэрт.