Календарь событий

12 ноября 2022

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Котяков Антон

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Котяков Антон.

Зэрызэкъуэтым и щапхъэ

Украинэм щекIуэкI Iуэхухэм хэтыну кIуахэм хуащI гулъы­тэм хэхъуэ зэпытщ.

Ди щIыналъэм и зэфIэкIхэр зэпалъытащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий. ЗэIущIэм щы­хэплъащ республикэм щы­Iэ социально-экономикэ щы­тыкIэм, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ дзэ ­опе­рацэ хэхар щрагъэкIуэкI щIы­пIэм зи къалэнхэр щы­зы­гъэзащIэ зауэлIхэм зэра­дэIэпыкъу щIыкIэм.