Календарь событий

14 ноября 2022

Нобэ

Фошыгъу диабетым ебэныным и дунейпсо махуэщ
Урысейм и социологхэм я махуэщ
1666 гъэм
дунейм щыяпэу лъы хакIауэ щытащ. Ар зы хьэм къыхашри, нэгъуэщI хьэм хакIат.
1851 гъэм Санкт-Петербург - Москва гъущI гъуэгум цIыху къезышэкI мафIэгу япэу ирикIуащ.
1936 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ дунейм и щытыкIэнум кIэлъыплъ институт нэхъыщхьэр.

«Зэманым и псыежэх»

Ар и фIэщыгъэу Санкт-Петербург и къэрал художественно-промышленнэ академие Штиглиц А. Л. и цIэр зезыхьэм и пэшышхуэм щагъэлъагъуэ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и художник, «Институт культурного наследия и развития» лъэпкъ щэнхабзэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, модельер, дэрбзэр Сэральп Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэр.

ЩIэныгъэмрэ нэмысымрэ ягъэдахэ бзылъхугъэ

 «Жыгым къыпыкIэр и уасэщ, цIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», - жаIэ. Шэч хэмылъу, цIыхум и гъащIэм щыпхиша лъагъуэр бгъуэ хъунуми, кIыхь хъунуми зэлъытар къыхиха Iуэхум хилъхьэ къарурщ, ирихьэлIэ гуащIэм и инагъырщ...

ТхьэкIумэкIыхьхэми зауэ иращIылIэ

XVIII лIэщIыгъуэм япэу Австралием щитIысыкIа инджылыз унагъуэхэм абы здашауэ щытащ тхьэкIумэкIыхь зыкъом.

ФIэщыгъэр зейр хэту пIэрэ?

«Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. А курортым и Iэгъуэблагъэм зыщызыплъыхьхэм, зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм, дызэрыщыгъуазэщи, иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. А псом къадэкIуэу, а щIыпIэм и къекIуэкIыкIар, щыпсэуа лъэпкъхэр зыхуэдэр зэхэзыгъэкIыну хуейхэри кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу.

 

Кадет ныбжьыщIэхэм къахохъуэ

УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Калюжный Н. Г. и цIэр зэрихьэу Налшык къалэ дэт 7-нэ курыт еджапIэм и 5-нэ класситIым щIэс цIыкIухэр кадетым зэрыхагъэхьэм ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэ екIуэкIащ.

Тумэ Аслъэн: Нэхъыщхьэр ди Iэужь лъэпкъым къыхуэдгъэнэнырщ

«Джылахъстэн» фIэщыгъэм щIэту Тэрч къалэ дэт адыгэ тыкуэныр хьэпшып гъэщIэгъуэнхэмкIэ апхуэдизкIэ бейщи, музейм щебгъэщхь щыIэщ. Ар ди щIыналъэм ит адыгэ тыкуэн нэхъ инхэм язу къэплъытэ хъунущ. Адыгэ тхылъхэр, сэ зэмылIэужьыгъуэхэр, чысэ, бгырыпх, цIыхубз хьэпшып, щакIуэхэм къахуэсэбэпыну цIыкIуфэкIухэр, пкIыгъэхэр, нэгъуэщI куэди къыщыбгъуэтынущ абы.

Индусыр Инджылызым и тепщэщ

 «Сэ сыпсэууэ, инд щылъху премьер-министру теувэнукъым!» - жиIауэ къаIуэтэж махуэ щэ ныкъуэ ипэкIэ дунейм ехыжа инджылыз пащтыхь гуащэм. Арати, Трасс Лиз зэрытеувар къабыл зэрищIу, Елизаветэ ЕтIуанэр дунейм ехыжащ, инд щIалэри премьер-министр хъуащ. Ипэрей зэхьэзэхуэми адрейхэм япэ куэдкIэ щищат Сунак, ауэ зыгуэр зэрыхэпсэлъыхьар наIуэу, ирагъэкIуэтыжати, зэрынэрылъагъущи, IэнатIэр зейм IэщIэкIакъым. Пащтыхьыгъуэр зыIэрыхьа Карл Ещанэм и текIуэныгъэу къалъытэ захуагъэм гъуэгу зэригъуэтыжар.

Къару къигъэхъуапIэ

Налшык къалэм щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхупIэмкIэ и парк зэгухьэныгъэм ЩIыуэпсым и теплъэр егъэфIэкIуэнымрэ зыхуей хуэгъэзэнымкIэ и къудамэм и унафэщIщ зэфIэкI зиIэ лэжьакIуэ ныбжьыщIэ Щоджэн Линэ. Ар и лэжьыгъэм дихьэхащи, сыт хуэдэ Iуэхуми жыджэру йоувалIэ.

Телефон хабзэншагъэ

«Фаббинг» псалъэр, зэрыжаIэмкIэ, 2012 гъэ лъандэрэ цIыхубэм яIурылъщ. КъызытехъукIар «телефон» псалъэмрэ «къыпфIэмыIуэхун» мыхьэнэмрэщ. Убгъуауэ жыпIэмэ, телефон зэрыпIыгъым къыхэкIыу, адрей цIыхур къызэрыпфIэмыIуэхурщ. Япэу ар утыку къыщрахьар тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я зэхуэсу 2012 гъэм Австралием и Сидней къалэм дэт университетым щызэхэтарщ. ЩIалэгъуалэм я гулъытэр телефоным къыIэщIэхауэ, уэршэр узыншэм ешэлIэжынырт ар къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр.

КъБР-м щыIэ УФСБ-м къет

ПцIым фIым ухуишэркъым
Экономикэ IэнатIэм щызэхащIыхь щIэпхъаджагъэхэм зэрыпэщIэт Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм къыщIагъэщащ муниципальнэ мылъкушхуэ дэфтэр нэпцIхэмкIэ зэхэдыгъуэным пыщIахэр.
Урысей реестрым и управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэм, кадастр инженер IэщIагъэ зиIэ и къуэшыр щIыгъуу, Тэрч къалэм и щIыпIэ администрацэм и унафэ нэпцIхэр зэрагъэпэщри, я анэм и цIэкIэ ирагъэтхащ метр зэбгъузэнатIэ 8000 хъу щIы Iыхьэр, сом мелуани 5-м щIигъу и уасэр.