Календарь событий

16 ноября 2022

Гъуазджэ лъагэ гъуэтыгъуейхэм хуэдэщ

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым къикIуа гъуэгуанэ дахэм псори щыгъуазэщ. ГъэщIэгъуэныщэщ гупыр хамэхэм къазэрыщыхъуу щытар. Абы щыхьэт тохъуэ здэщыIа къэралхэм я газет-журналхэм къытрадза тхыгъэхэр. Абыхэм ящыщ зэддзэкIащи, ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.
 «Либиан Мэйл» (Триполи):

ЖыгыщIэу мин 60-м нэблагъэ хасэнущ

«Мэзыр тхъумэнщ» урысейпсо щIыхьэхухэм я зы Iыхьэщ дызэрыт мазэм зэрищIэдзэрэ ди республикэм щагъэзащIэри.  
Блашэ, бзииху, уэздыгъей, пхъэхуей, гъэм и сыт хуэдэ зэманми щхъуантIэу щыт туя жыгыщIэу мини 6-м нэблагъэ щыхасащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэ хадэхэмрэ уэрамхэм къедза лъагъуэхэмрэ. 

Аргуэру анэдэлъхубзэм теухуауэ

«Адыгэ псалъэм» и къыдэкIыгъуэ щIагъуэ дунейм къытехьэ къыщIэкIынкъым, мащIэми куэдми, бзэм и Iуэху къыщыдмыIэту. Анэдэлъхубзэм гулъытэ нэхъыбэ зэрыхуеймкIэ димыакъылэгъууи куэд дрихьэлIакъым. Ауэ а псори дызытегузэвыхь Iуэхур сыт хуэдэ щIыкIэкIэ гъэзэщIа зэрыхъунур? СССР-м хэкIыжа союз республикэхэм зыгуэркIэ дадэплъей хъуну пIэрэ? 

«Зи вакъэ зэврэ зи гъавэ мащIэрэ нэхъ Iей сыт щыIэ?»

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм я тхыгъэ къыщытхуахь щыIэщ. Зи гугъу фхуэтщIыну хъыбарри зэпхар Хьэтуей къуажэм щыщ Жылэхэ я унагъуэрт. Лъэпкъым щIалэ цIыкIуитI зэуэ къащыхэхъуэм, зым Къэралшу, адрейм Нартшу фIащат... 

ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм я текIуэныгъэ

Зи ныбжьыр илъэс 14 – 22-м ит хьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм и еханэ Iыхьэм щытекIуахэр «Си хьэрычэтыщIэ IэнатIэ» щIыналъэ центрым иджыблагъэ щагъэфIэжащ.

НОБЭ

Зэхудэчыхыныгъэм и дунейпсо махуэщ
Проект зыщIым и урысейпсо махуэщ
Исландием щагъэлъапIэ я лъэпкъыбзэм и махуэр
1841 гъэм къагупсысащ пхъэмыфым къыхэщIыкIа, цIыхур псым щIезымыгъэлъафэ бгырыпх.
1938 гъэм самбэ спорт лIэужьыгъуэр къагупсысащ.
1942 гъэм «За Советскую Кабардино-Балкарию!» листовкэр къыдагъэкIыу щIадзащ.

Лъэпкъым и гъуджэ роман

(КъыкIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 11 къыдэкIыгъуэм тетщ.) 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал къулыкъухэр зыIыгъ цIыхухэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал граждан къулыкъущIэхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал органхэм я лэжьакIуэхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал граждан IэнатIэм химыубыдэ къулыкъухэр зыIыгъхэр, къинэмыщI лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм ящыщхэр Донецкэ ЦIыхубэ Республикэм, Луганскэ ЦIыхубэ Республикэм, Запорожскэ областым, Херсон областым я щIыналъэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ гъэкIуэным пыщIа къыхэщхьэхукIыныгъэхэм ятеухуауэ