Календарь событий

18 ноября 2022

Наркотикхэм щахъумэ

«Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр республикэм щызэхаублащ. КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щызэхэтащ ар Къэбэрдей-Балъкъэрым щэкIуэгъуэм и 14 - 23-хэм къыщызэгъэпэщыным щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Пхъэхуей телъыджэ

Императорым и урыс географие зэгухьэныгъэм и унафэкIэ 1859 - 1862 гъэхэм урыс ботаник, геолог Шмидт Фёдор хэтащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм щыIа экспедицэм.

Сыту пIэрэ къикIыр?

Буший. Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Щхьэгуащэ щхьэдэхыпIэр зи къежьапIэ Шахэ бгыщхьэхэмкIэ къыщыхэлъадэ и къуэпс цIыкIухэм ящыщ зым апхуэдэу йоджэ. Километри 8 хуэдиз и кIыхьагъщ. И къуэладжэр псыкъелъэ цIыкIухэмрэ жьанэ IузэвхэмкIэ бейщ.

 

ФIэщыгъэр къызытехъукIар къэтлъыхъуэн мурадыр диIэу, къызэгуэтха тхылъхэмрэ Интернетым дызыщыхэплъа тхыгъэхэмрэ къыщыдгъуэта мащIэм я гугъу тщIынщ.

Зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

 

   Тезырхэр зытралъхьахэм егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Лыхь Аслъэн лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм шынагъуэншагъэмрэ жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ гупхэм ядэлэжьэнымкIэ и комиссэм и унафэщI Воронцов Александррэ КъБР-м и жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм и тхьэмадэ Бэрсэдж Анатолэрэ.

«Рекреацэ» - сыт ар зищIысыр?

Лэжьыгъэм, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным, унагъуэр зыхуей хуэгъэзэным зыкъыдигъахуэу, цIыхур щIыпIэ хэха гуэрым зыщигъэпсэхун, и узыншагъэр щызэтригъэувэжын папщIэ зэрыкIуэм «рекреацэ туризм»-кIэ йоджэ.

Удз банэмрэ (кактус) епэрымрэ

(сабийхэм папщIэ)

Хэкужьым и гъуэгужьхэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэнэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм. Ахэр яухуэрт цIыхухэр зэкIэлъагъэкIуэн, щIыналъэхэм сату зэдащIын папщIэ.

Я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэж

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ 2022 гъэм и мазибгъум я лэжьыгъэм кърикIуахэм ехьэлIа зэIущIэ.

Унафэ щIыным къикIыр

Мэлбахъуэ Тимборэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу, ди щIэджыкIакIуэхэм ягу къыдогъэкIыж «Мэлбахъуэм и блокнотхэр» зыфIаща тхылъым щыщ пычыгъуэхэр. И IэнатIэм пэрытыху, лIыщхьэм гу зылъитахэм, цIыхухэм ядилъэгъуахэм зыхуаша гупсысэхэрщ абы щызэхуэхьэсар. 

ЗылI и быну зэхуэсат

Зы махуэ гуэрым си деж къэпсэлъащ Къулъкъужын къуажэм щыщ нэхъыжьыфI, зэрыцIыкIурэ шы гъэхъуным пыщIа Бабыгуей Сосрыкъуэ (Мухьэмэд), «Аслъэн, пщэдей ди гъусэу нежьэ, Адыгейм щызэхэтшэну шу зекIуэм укъыддыхэтын, хуей хъуми, утетхыхьыжыфын хуэдэу» жиIэри.

АтIэми, сыздриджар «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэхэм ящыщ зыуэ къалъыта, Адыгэ Республикэм 2018 гъэм накъыгъэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 8-м нэсыху щекIуэкIар арат. Бысымхэм къищынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм икIа щIалэхэри.

Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэм и гъащIэ гъуэгур

1917 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м Джылахъстэнейм хыхьэ Дей къуажэм къыщалъхуащ. Пасэу зи адэр зыфIэкIуэда щIалэ цIыкIур сабий унэм иратащ, иужькIэ Мэртэзей (иджы - Тэрч) дэт мэкъумэш еджапIэм ягъэк1уащ. 
1931 гъэм Тимборэ агромелиоративнэ техникумым щIотIысхьэ.
1934 гъэм Новочеркасск дэт инженер-мелиоративнэ институтым ягъакIуэ, ауэ илъэс фIэкIа щемыджэу, Орджоникидзе (иджы - Владикавказ) дэт Мэкъумэш институтым зрегъэдзыж. 

Лъэпкъ литературэмрэ журналистикэмрэ зыгъэбей

Журналист, тхакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Андырхъуей Хъусен и саугъэтым и лауреат Багъ

Нобэ

Гъуэгухэм къыщыхъу насыпыншагъэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ

1699 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ дэтхэнэ цIыху щхьэхуитми дзэм къулыкъу щищIэну Iэмал зэрыратым теухуа унафэ.

1842 гъэм Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзащ Нева псым япэ лъэмыжыр телъхьэным теухуа унафэм.

1866 гъэм Къэбэрдейм мэкъумэшыщIэхэр пщылIыпIэм щрагъэкIащ.