Календарь событий

02 февраля 2023

Жылэм я жьантIэдэс

РСФСР-м егъэджэныгъэмкIэ и отличник, Джэрмэншык къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху, пщIэ зиIэ егъэджакIуэ ЛIуп Нурхьэлий ди газетым и ныбжьэгъуфIщ. Абы и тхыгъэ купщIафIэхэр куэдрэ къытохуэ ди газетым, и чэнджэщ Iущхэм сыт щыгъуи дыщIегъэдэIу. Къуажэми жылэми я жьантIэдэс нэхъыжьыфIым тедухуащ нобэрей тхыгъэр.
Ар 1932 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м Джэрмэншык къыщалъхуащ. И сабиигъуэр къэралыр гугъуехьышхуэ щыхэт зэманым техуащ. Хэку зауэшхуэр зэрыщIидзэу, къуажэ Советым и тхьэмадэу лажьэ и адэ Данил къулыкъур къигъанэри, занщIэу зэуапIэм кIуащ.

Суит и гъуэгур

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым. Инджылызым и торф шэд цIэрыIуэхэми къэхутэныгъэ телъыджэхэр щызэпыуркъым.

Псори щIыуэпсым зэтреIыгъэ

Мазаем и 2-р псы шэдылъэхэм я дунейпсо махуэщ. ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщ зыуэ къалъыта апхуэдэ щIыпIэхэр хъумэн зэрыхуеймкIэ I97I гъэм Иран къэралыгъуэм Iэ щытрадзауэ щытащ.
«Вокруг Света» журналым зэритхымкIэ, дуней псом нэхъ щыину къалъыта Васюганскэ шэдыр здэщыIэр Урысейм и КъухьэпIэ Сыбырырщ - Обь, Иртыш псыхэм я адрыщIым. Абы и инагъыр, нэгу къыщIэгъэхьэгъуейуэ, километр зэбгъузэнатIэ мин 53-рэ мэхъу, и нэхъыбэр зыхуэзэри Томск областырщ.

Тхылъ лъахэм и губгъуэ бэвылъэхэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Тхылъ лъахэм и губгъуэ бэвылъэхэр» зыфIаща библиоквестым и къызэгъэпэщакIуэхэм жэрдэм зыхуащIа Iуэхум ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м дизайнымкIэ и колледжым и япэ курсым щеджэ студентхэр.
ЗэIущIэм къеблэгъа ныбжьыщIэхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзаш университетым и щIэныгъэ библиотекэм и лэжьакIуэ Чочаевэ Светланэ.

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэхъуащ КIуащ Заретэ. 20I7 гъэм и фокIадэ мазэм щыщIэдзауэ ар хормейстер нэхъыщхьэщ. Саратов консерваториер къиухыу къызэригъэзэжрэ абы щригъэджащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым.

Си къуэшу си Амирым зы гуфIэкIэ зэрихьэрти

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэралъытэри, псыхъуэ лъэныкъуэмкIэ къэлъагъуэ жыг гуэрэныбэм адыгэхэр ноби «Къалэжь мэзкIэ» зэреджэри.
Зи ныбжьыр илъэс 98-м нэблэгъа Бэрау Хьэсэнрэ ди анэмрэ зэкъуэшитIым я бынщ. Хьэсэн и къуэ нэхъыщIэ Заурбий есIуэкIат ныджэ нэщI кIыхьышхуэу ипщэкIэ гъэзам и къуапэ дыдэу иджырей Осетие Ищхъэрэм и гъунапкъэр къызэкIуалIэм зыщысплъыхьыну си нэ къызэрыхуикIыр.

Сталинград текIуэныгъэр дунейм зэрыщыIуар

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт. Совет Союзым и бийхэми Iэмал къахуэнатэкъым СССР-м щымытхъуну.

НОБЭ

Мазаем и 2, махуэку
Псы-псыпцIэ щIыпIэхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ
1943 гъэм
СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм Президиумым унафэ ищIащ «Хэку зауэшхуэм партизану хэтам» медалыр, япэ, етIуанэ нагъыщэхэр зиIэр, къащтэну.
1892 гъэм къалъхуащ хамэ къэралыр псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэпкъэгъухэм ящыщ, Кавказыр джыным елэжьа профессор, «Шэрджэсхэр къызытекIар» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Нэмитокъуэ Айтэч.