Календарь событий

03 февраля 2023

Сабий 17 000 къызэщIеубыдэ

Урысейм и Социальнэ фондым и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм илъэс 17 ныбжьым нэс хиубыдэ сабий 17000-м яхуигъэуващ къэралыр ядэIэпыкъуу мазэ къэс яритыну ахъшэр. 

Пщыгъупщэ хъунукъым

Совет зауэлIхэм Сталинград деж щекIуэкIа зауэ хьэлъэхэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр къызэрыщыхагъащIэрэ мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу. 

Адыгэ уэркъхэр Польшэм

«Тэрчрэ Псыжьрэ я зэхуаку дэлъ адыгэ щIыналъэм икIри, Польшэм уэркъитху кIуат.

Iуэхум хуэбэлэрыгъыркъым

«Кавказ Ищхъэрэм и Россети» IуэхущIапIэм иубзыхуащ «Техникэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ ремот лэжьыгъэхэмрэ» къэрал программэм хиубыдэу 2023 гъэм иригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэр. ЯпэщIыкIэ абыхэм щIыналъэхэм щагъэбелджылащ ипэ игъэщыпхъэ Iуэхухэмрэ чэзур къащылъысыну пIалъэмрэ.

ПсымкIэ къызэрагъэпэщынущ

Бахъсэн щIыналъэм километр 70 и кIыхьагъыу щаухуэну псы жапIэ зэрыIыгъыр ди республикэм щекIуэкIыну ухуэныгъэ нэхъ инхэм ящыщщ. Абы ехьэлIа лэжьыгъэ псори 2023 гъэм икIэм зэфIагъэкIыну я мурадщ.

Гъатхэм зыхуагъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и жызумей хадэхэм гъатхэ лэжьыгъэхэр къапоплъэ. Ахэр псори ухъуэнщIарэ, щIымахуэ щIыIэр къемыгуэуэн хуэдэу бжьыхьэ лэжьыгъэ псори иращIылIауэ гъэ щIэкIащ. Гъатхэм зэрытехьэу псом япэ щIыгъэпшэрхэмкIэ елэжьынущ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Театр гъуазджэм и IэнатIэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и грантхэр гъэувыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президентым 2011 гъэм жэпуэгъуэм и 7-м къыдыгъэкIа Указ №140-УП-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я IэнатIэхэм папщIэ къэрал стипендияхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм жэпуэгъуэм и 16-м къыдигъэкIа Указ №211-УГ-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Лъым ещIэж

«Ахърэти духьэти умыщIэжу», - жеIэрей си анэм. «Духьэт» псалъэм и мыхьэнэм сылъыхъуэу сыкъэгъуэгурыкIуащ, зищIысыр къысхуэмыщIэу. 

ЯхузэфIэкIахэр къапщытэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр. 

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыху

Мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур егъэлъапIэ искусствовед, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик Сындыку Нелли. 

Дыгулыбгъуей и тхыдэ жыжьэр

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. 

Сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэ

Париж и Диснейлендыр сабий псори зыщIэхъуэпс зыгъэпсэхупIэ парк цIэрыIуэщ. Ар щаухуащ Марн-ля-Вале къалэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Сталинград зауэшхуэм къыщытхьа текIуэныгъэм и махуэмкIэ республикэм исхэм ехъуэхъуащ

«Нобэ дэ ди къэралым и тхыдэм и пIалъэ гъуэзэджэр – нэмыцэ – фашист дзэхэр Сталинград зауэшхуэм зэрыщэзэтракъутэрэ илъэс 80 щрикъу махуэр догъэлъапIэ. Ар Хэку зауэшхуэм и зэхэуэ нэхъ ин дыдэу щытащ. ЗэпэщIэтыныгъэр екIуэкIащ 1942 гъэм бадзэуэгъуэм и 17-м щыщIэдзауэ 1943 гъэм мазаем и 2-м нэсыху. 

Щыуагъэхэр къыхагъэкIыж

 Шэшэн республикэм дызэрыт илъэсыр я анэдэлъхубзэм и гъэу ирахьэкIыну къалэн зыщащIыжащ.

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуолажьэ

«Шэджэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай Алихъан илъэс куэдкIэ Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу щытащ. 

НОБЭ

Мазаем и  3, мэрем

♦1966 гъэм «Мазэ-9» совет станцыр дунейм щыяпэу Мазэм щетIысэхащ.

♦1924 гъэм «Красная Кабарда» газетым и цIэр «Къэрэхьэлъкъ» жиIэу зэрахъуэкIащ.

♦1931 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэу щыта, КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Хьэждал.

Дунейм и щытыкIэнур