Календарь событий

04 февраля 2023

ЩIэблэм и узыншагъэм тращIыхьу

ПэщIэдзэ классхэм щеджэ цIыкIухэм ерыскъы хуабэ ирагъэшхыныр ди республикэм и курыт еджапIэхэм хабзэ дахэ щыхъуащ. 

ГугъапIэфIхэр щыIэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.

ЩIалэгъуалэм я жэрдэмхэр даIыгъ

«Япэ итхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ ­къудамэм щIыпIэхэм къыщызэригъэ­пэщ IуэхузехьапIэхэм ящыщ зы Къэ­бэрдей-Балъкъэр волонтёр зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ центрым иджыблагъэ къыщызэIуихащ. Жылагъуэ жэр­дэм­хэр щIэх-щIэхыурэ щIыналъэм къы­щыхэзылъхьэ волонтёр щIалэгъуа­лэм я пэхуэщIэхэм (проектхэм) гъуэгу етыныр къэрал гукъэкIым зыхуигъэувыж къалэнхэм языхэзу зэрыщытыр къэплъытэмэ, зэгухьэныгъэщIэм и Iуэху­зехьапIэр къызэIухыным центрым мыхьэнэшхуэ иритащ, хуэфащэ махуэщIи ирищIылIащ.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Шынагъуэншагъэр ягъэнэхъапэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ къы­зэ­рымыкIуэ щытыкIэхэр къэ­мыгъэхъунымкIэ, абыхэм я лъэужь­хэр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэсхэм я шынагъуэм пэщIэтынымкIэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Надежин Михаил, ­УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ фе­деральнэ округым щыIэм и ­аппаратым КъБР-м къегъэ­щIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Правительствэм и лэ­жьа­кIуэхэр, министрхэр, муни­-ципальнэ щIыналъэхэм я ад­ми­нистрацэхэм я Iэтащхьэ­хэр. ЗэIущIэм къыщапщытэжащ ­УФ-м и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм 2022 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы 2023 гъэм къы­пэщыт къалэнхэр зэпкърахащ.